نویسنده = آیسونا طلائی
تعداد مقالات: 5
5. تاثیر فورفوریلاسیون بر مقاومت برشی خط چسب و توان نگهداری پیچ در دوگونه راش و نراد

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 435-445

10.22092/ijwpr.2016.106276

آیسونا طلایی؛ محمد صالح زارع؛ حمیده عبدل زاده