موضوعات = فراورده های مرکب چوب
تعداد مقالات: 177
176. بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از ضایعات نخل خرما

دوره 1، 1 شماره 148، 1375، صفحه 50-110

10.22092/ijwpr.1996.117436

احمد جهان لتیباری؛ عبدارحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی


177. بررسی تاثیر شرایط پلیمر شدن بر مقاومت اتصال رزین اوره-فرمالئید در تخته خرده چوب ممرز

دوره 1، 1 شماره 148، 1375، صفحه 1-53

10.22092/ijwpr.1996.117435

احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ تقی طبرسا