موضوعات = شیمی چوب
تعداد مقالات: 31
26. ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و آناتومی چوب تاغ در منطقه کرمان

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 89-108

10.22092/ijwpr.2003.117540

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ داوود پارساپژوه؛ فرداد گلبابائی


27. خصوصیات لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب صنوبر دلتوئیدس کلن 51/77 در سه دوره بهره برداری

دوره 7، 16- شماره 293، تابستان 1381، صفحه 1-28

10.22092/ijwpr.2002.117513

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی


28. خواص چوب ارس Juniperus exelsa در محدوده ایرانی - تورانی

دوره 6، 15-شماره 278، پاییز 1380، صفحه 20-31

10.22092/ijwpr.2018.117509

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ خشایار کی موسی


29. خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و آناتومیکی صنوبر دلتوئیدس کلن 77.51

دوره 6، 15-شماره 278، پاییز 1380، صفحه 1-17

10.22092/ijwpr.2018.117508

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی


30. ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی چوب گونه Eucalyptus intertexta در منطقه سراب بهرام (استان فارس)

دوره 5، 12- شماره 251، زمستان 1379، صفحه 73-139

10.22092/ijwpr.2001.117501

عبدالرحمن حسین زاده؛ حسین فامیلیان؛ کامیار صالحی؛ عباس فخریان روغنی؛ فرداد گلبابائی؛ حبیب الله عرب تبار؛ نیرالسادات صدرایی


31. ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی چوب گونه های موفق اکالیپتوس در مرحله اول سازگاری گزارش اول: Eucalyptus Camaldulensis در جنوب کشور

دوره 5، 10- شماره 232، تابستان 1379، صفحه 91-147

10.22092/ijwpr.2000.117496

عبدالرحمن حسین زاده؛ عباس فخریان روغنی؛ فرداد گلبابائی؛ نیر السادات صداریی