استفاده از پلی اتیلن بازیافتی برای بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این بررسی استفاده از پلی اتیلن بازیافتی برای اصلاح ویژگیهای تخته خرده چوب بوده است. بنابر این با استفاده از 3 میزان مصرف چسب 10، 7 و 4 درصد و 3 میزان مصرف پلی اتیلن بازیافتی 5، 10 و 15 درصد (بر اساس وزن خشک خرده چوب) در لایه سطحی کیک خرده چوب اقدام به ساخت تخته خرده چوب گردید. نتایج نشان داد افزایش مقدار مصرف پلی اتیلن باعث بهبود مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته های ساخته شده می گردد. به طوری که مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته های ساخته شده با کاربرد 15 درصد پلی اتیلن نسبت به تخته های شاهد به ترتیب در حدود 59 و 53 درصد افزایش داشته است. همچنین واکشیدگی ضخامت تخته ها با افزایش مصرف پلی اتیلن بهبود یافته است و حداقل واکشیدگی ضخامت 2 ساعت در شرایط مصرف چسب 10 درصد و 15 درصد پلی اتیلن بازیافتی به دست آمده است که کمتر از 10 درصد تخته های شاهد می باشد. افزایش مقدار مصرف پلی اتیلن، جذب آب تخته ها را کاهش داده است و حداقل آن در تخته های دارای 15 درصد پلی اتیلن مشاهده گردید. به طوری که با مصرف 15 درصد پلی اتیلن تا حدود 58 درصد در جذب آب 2 ساعت آنها در مقایسه با تخته های شاهد کاهش دیده شد. به طور کلی می توان بیان داشت یکی از بهترین راهکارها برای کاهش ضایعات پلیمری و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، به کارگیری آنها در جهت بهبود ویژگیهای تخته خرده چوب می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Ayrilmis, N.; Candan, Z. and Hiziroglu, S., 2008. Physical and mechanical properties of cardboard panels made from used beverage carton with veneer overlay. Material and Design 29: 1897-1903.

-Baoguo LI.; Zhongli P. and Yi Zh., 2007. Properties of medium density composite particleboard from creeping wild rye and HDPE plastic., 2007 ASAE Annual Meeting 076218.

-Borysiuk, P.; Zbiec, M.; Boruszewski, P.; Maminski, M.; Grzeskiewicz, M. and Jenczyk, T., 2011. Flat-pressed wood plastic composites mechanical and physical properties and machining capabilities. Proceedings of The International Panel Products Symposium 2011. 227-231.

-Deng, Y. and Furuno, T., 2000. Properties of gypsum particleboard reinforced with polypropylene fiber. Wood Sci. Journal 47(4): 445-450.

-Dimakis, A.; Brightwell, L.; Kems, J.; Neogi, A.; Robak, G.; Schulner, T. and Smith, JE., 2006. Reinforced wood product and methods for reinforcing a wood product. United States Patent no. 20060127633.

-European Standard EN 310, 1996. Wood based panels, determination of modulus of elasticity in bending and bending strength. European Standardization Committee, Brussell.

-European Standard EN 312, 2003. Particleboards specifications, requirements for general purpose boards for use in general conditions. European Standardization Committee, Brussell.

-European Standard EN 317, 1996. Particleboards and fiberboards, determination of swelling in thickness after immersion. European Standardization Committee, Brussell.

-European Standard EN 319, 1996. Wood based panels, determination of tensile strength perpendicular to plane of the board. European Standardization Committee, Brussell.

-European Standard EN 326-1: 1993. Wood based panels, Sampling, cutting and inspection. Sampling and cutting of test pieces and expression of test results. 

-Malcolm, HD., 1992. Reinforced fiberboard. British patent. GB2248246.

-Mohebby, B.; Tavassoli, F. and Kazemi-Najafi S., 2010. Mechanical properties of medium density fiberboerd reinforced with metal and woven synthetic nets. Journal of Wood Prod. DOI 10.1007/s00107-010-0412-3.

-Muehl, J.; Krzysik, A.; Chow, P., 2004. Composite panels made with biofiber or office wastepaper bonded with thermoplastic and/or thermosetting resin. U,S. Department of Agriculture, Forest Service,Forest Product Laboratory,Volume 294 of Research Note FPL.

-Mura, IJ. and Mura, I., 2001. Reinforced particleboard and method for manufacturing thereof. World Intellectual Property Organization. Patent no: WO/2001/081056.

-Murathan, A. and Gurum-Balbas, M., 2006. Manufacturing low density boards from waste cardboards containing aluminium. Materials and Design 28: 2215-2217.

-Kargarfard, A., 2011. The effect of wood particles type and coupling agent content on properties of composites from recycled polypropylene and eucalyptus wood. Journal of Forest and  Wood Products, Volume 64,No.1,55-64