تأثیر استفاده از خمیر مرکب زدایی شده‌ی مخلوط کاغذهای باطله‌ی اداری(MOW) بر ویژگی‌های خمیر کاغذ مکانیکی پروکسید قلیایی(APMP) ساقه‌ی پنبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد خمیرکاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار، علوم و تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد راهنما/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر استفاده از خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده‌ی مخلوط کاغذهای باطله‌ی اداری (MOW) بر ویژگی‌های خمیرکاغذAPMP ساقه‌ی پنبه انجام گرفت. به این منظور خمیرکاغذ‌های APMP با استفاده از عوامل کی‌لیت‌ساز نظیر سیلیکات سدیم و DTPA (نمونه شاهد) و بدون استفاده از این ترکیبات ازخرده‌های ساقه پنبه‌ی بدون پوست در دو مرحله با نسبت مایع خمیر‌سازی به ماده اولیه 1 : 6، زمان 20 دقیقه و درجه حرارت C°70 در مرحله اول، زمان 60 دقیقه و درجه حرارت C° 75 در مرحله دوم تهیه شدند. علاوه بر این خمیر‌کاغذ‌های حاصل از مخلوط کاغذ‌های باطله اداری که با روش متداول شناورسازی مرکب‌زدایی شدند، تهیه شده و تا رسیدن به درجه روانی حدودml CSF 300 پالایش شدند. از خمیرکاغذ-های شاهد، بدون استفاده از عوامل کی‌لیت‌ساز، خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده‌ی مخلوط کاغذهای باطله‌ی اداری و همچنین اختلاط 10% و 20% آن با APMP شاهد کاغذ‌های دست‌ساز ساخته شد. ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذ‌ها بر اساس استاندارد‌های تاپی تعیین گردید. بیشترین مقادیر دانسیته، درجه روشنی و ویژگی‌های مقاومتی مربوط به خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده‌ی MOW و کمترین مقادیر مربوط به خمیرکاغذ APMP بدون عوامل کی‌لیت‌ساز بود و از بین کاغذ‌های اختلاطی نیز خمیرکاغذAPMP حاوی 20% خمیر مرکب‌زدایی شده‌ MOW بیشترین مقادیر دانسیته، درجه روشنی، شاخص‌ مقاومت به ترکیدن و پاره شدن را داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Ali, M., Byrd, M., and Jameel, H. 2002. Chemimechanical Pulping of Cotton Stalks. Presented At the  TAPPI Pulping Conference Prceedings.

-Amiri, SH,. 2005. Investigation of Produce Paper by Soda From Cotton Stalk. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 20(2): 185-206.

- Ferguson, L. 2000 . Properties that a low DIP to be used a hardwood substitute. TAPPI papermakers conference and trade fair , Canada , Book No 2 , pp : 611-662.

- Genco, J. M. 1994. Bleaching Mixed office waste to high brightness. TAPPI Journal , 77(3) : 253-259.

- Kopania, E., Stupinska, H., and Palenik, J. 2008. Susceptibility Deinked Waste Paper Mass to Proxide Bleaching, Institute of Biopolymers and Chemical fibers. www.epnoe.eu

- Meyer, K. 1999. Deinking mixed office waste and the use in printing and writing grades. pp : 197-211.

- Resalati, H. 2007. The Effects of APMP Process Variables on Aspen Pulp Yields and Properties, 2007 International Mechanical Pulping Conference.  www.TAPPI.org

- Saraeyan, A,. 2003. Investigation On Possibility of  High yield Bleached Pulp Production Using  Alkaline Proxide Mechanical Pulping (APMP) From Khorasan Wheat Straw. PH.D thesis. Tehran University. pp: 257.

-Sarreyan, A., Kamrani, s.  2007. Estimating Amount of Agricultural Residuals Useable in Wood and Paper Industries (case study: Golestan province). Monthly scientific, agricultural and rural environment, 50(5): 27-32.

- Shubchari, H., 2006. Investigation On Possibility of  High yield Bleached Pulp Production Using  Alkaline Proxide Mechanical Pulping (APMP) From Cotton Stalk, Master thesis, Agricultural Sciences and Natural Resources of Gorgan University.pp: 71.

-Sorush s,.  2002. Effect of Soda Pulp from Cotton Stalks on the Quality of Recycling Paper from Waste Paper Packaging, Master thesis, Agricultural Sciences and Natural Resources of Gorgan University.pp: 73.

- Vidya, S. 1999. Effect of recycled fiber on strength properties of paper. IPPTA , pp: 13-17.

- Woodward, T. 1997. Behavior of recycled pulps during papermaking: Tissue runability short course , TAPPI Journal .pp : 57-111.


- Xu, E. C. 1999. A new concept in Alkaline Peroxide Mechanical Pulping, international mechanical pulping conference proceeding, Rouston, texas.

- Yongqiang, Zhirun., Heitner, Cyril., and Mc Garry, P. 2002. Evaluation of the APMP process for mature and juvenile loblolly pine, TAPPI Journal, 5 (7): 24-31.