بررسی اثر پوشش دهی کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس با پلیمرهای زیست تخریب پذیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجو صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار صنایع پلیمر دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده

افزایش توجه به مسائل زیست محیطی، استفاده بیش از حد از بسته بندی‌های مصنوعی، با در نظر گرفتن نیاز مشتری منجر به افزایش تحقیقات در زمینه مواد بسته بندی گردیده است. کاغذ که ماده ای تخریب پذیر است به طور وسیعی جهت بسته بندی استفاده می شود بنابراین از نظر زیست محیطی سالم است. از آنجا که به دنبال تولید بسته بندی دوستدار محیط زیست و استفاده از مواد اولیه قابل تجدید و پلیمرهای زیست تخریب پذیر هستیم در این پژوهش اثر پوشش دهی چهار نوع پلیمر زیست تخریب پذیر نشاسته آنیونی، کیتوزان، پلی ونیل الکل و اتیلن ونیل الکل بر روی ویژگی های صافی، جذب آب، مقاومت به عبور هوا و شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس بررسی گردید. پوشش دهی توسط اندودگر آزمایشگاهی صورت گرفت. وزن اندود بر روی هندشیت‌های حاصل g/m2 6-3 بود نتایج حاصل از اندازه‌گیری ویژگی‌های مختلف فیزیکی و مقاومتی نشان داد که شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذ‌های اندود شده با اتیلن ونیل الکل و نشاسته آنیونی به ترتیب منجر به افزایش4/34 و 26/26 درصدی نسبت به نمونه شاهد گردید. و مقاومت به عبور هوا و صافی کاغذ اندود شده با نشاسته به ترتیب 23/173 و 73/18 درصد بیشتر از نمونه شاهد بود همچنین جذب آب کاغذ اندود شده با کیتوزان کمترین میزان را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Afrasiabi, N., 2010. Packaging, InternationalExhibition Company of Islamic Republic Iran.
-Ashori, A., Jalaluddi, H., Warwick, D., Warwick, D., Wan, MD and Mohd. 2004. Effect of Chitosan Addition on the Surface Properties of Kenaf (Hibiscus cannabinus) paper., Iranian Polymer Journal, 14(9): 807-814.

-Bandyopadthay A, Romarao BV, Ramaswamy S. 2002. Transient moisture diffusion through paperboard materials. Colloid Surf A, 206: 455–67.

-Cha D. S., and Chinnan M. S. 2004. Biopolymer-based antimicrobial packaging:Areview.Critical Reviews in FoodScience and Nutrition, 44, pp.223 - 237.

-Guazzotii,V., Limbo, S., Piergiovanni, L., Fengler, R., Fiedler, D., Gruber, L. 2015. A study into the potential barrier properties againstmineraloils of starch-based coatings onpaperboardfor food packaging. Food Packaging and shelf life, 3:9-18

-Jie, R., Hongye, F., Tianbin, R., Weizhong, Y. Preparation, 2009. characterization and properties of binary and ternary blens with thermoplastic starch, poly (lactic acid) and poly(butylene adipatecoterephthalate), carbohydrate Polymer, vol, 77:576-582.

-Koskela, J. P., Hormi, O. E. O. 2003. Improving the printability of paper with long-chain quaternaries.APITTAJ, 56: 296-300.

-Krochta JM. 2002. Proteins as raw materials for films and coatings: definitions, current status,and opportunities. In: Gennadios A, editor. Protein-based films and coatings. Boca Raton, Fla.; London; New York; Washington, D.C.: CRC Press, 1–32.

-Laleg, M., carroll, J, P., Hirabayashi, Y., Muvundarnina, M., Winterowd, J, G., 1990. Chitosn-coated fiber for use in papermaking. Mater. Res. Soc. Symp. Proc,. Vol. 197: 239-243.

-Micale, F,J.,Iwasa S., Lavelle, J.,1989. The role of wetting in printing, 41st TAGA Proc., pp:309-329.

-Maitra, J., Singh., N., 2014. Swelling behavior starch chitosan polymeric blend, Advances in polymer Science and Technology: An International Journal., 4(2):22-27

-Molton, S., KUYS, K., Parker, I., Vanderhoek, N., 1997. The influence of fiber properties on the adsorption of cationic starch by eucalypt pulps. 51 stAppita Ann. Gen. conf. proc., vol. 1: 37-44.

-Vartiainen J, Motion R, Kulonen H, RattoM,Skytta E, Ahvenainen R. 2004. Chitosan-coatedpaper: effects of nisin and different acids on the antimicrobial activity. J ApplPolymSci94:986–93.

-Zhang Z, Britt IJ, Tung MA. 2001. Permeation of oxygen and water vapor through EVOH filmsas influenced by relative humidity. J ApplPolymSci 82:1866–72.