ضایعات هرس نخل در تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) درمقایس نیمه صنعتی (Pilot Plant Scale)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران

چکیده

جهت برداشت خرما (محصول درخت نخل ) با کیفیت مناسب ، نخل می بایستی همه ساله هرس گردد. هر نخل بطور متوسط در حدود 34 کیلو ضایعات حاصل از هرس تولید می نماید که با احتساب 20 الی 27 میلیون تنه نخل در کشور حداقل 200 هزار تن ماده لیگنوسلولزی که قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی از جمله نئوپان و MDF را دارند و همه ساله در کشور قابل دسترس می باشد. در این تحقیق ضایعات هرس نخل بعنوان ماده اولیه در ساخت MDF بکار گرفته و تخته ها در مقیاس نیمه صنعتی (Pilot plant scale) در دانشگاه (Gottingem, Germany) ساخته شدند. برای هر متغییر ساخت [ زمان بخار زنی در 2 سطح (5 و 8 دقیقه)، دمای بخار زنی در 2 سطح (135 و 145 درجه سانتیگراد و زمان پرس در 3 سطح (1، 2 . 3 دقیقه)] تعداد سه تخته ساخته و استاندارد EN برای ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تقریبا تخته های تولیدی حداقل خواص مکانیکی توصیه شده توسط استاندارد EN را دارا می باشند و در صورت رفع مشکل بالا بودن در صد واکشیدگی ضخامتی تخته ها، الیاف ضایعات هرس نخل می تواند در صنایع تولید MDF مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Akgul, M. ; Tozluoglu, A., 2008. Utilizing peanut husk (Arachis hypogaea L.) in the manufacture of medium density fiberboards. Bioresource Technology J. 99 (2008). 5590-5594.

- Beighi, B. and Jafari, F.A., 1998. Research Report on the use of palm products in the industry. First step is to identify areas prone palm. Industry Directorate General of Kerman province.

-Dix, B.; Thole, V. Martuzky, R., 1999. Poplar and eucalyptus wood as raw material for wood-based panels in industrial end uses of fast-grown species: 93-102 (Stefano Berti Nicola. Macehioni. Martino, Negri Emanuela, Rachelli. Edt).

-Eleoterio, JR.; Tomazello-Filho, M.; Bortoletto-Junior, G., 2000. Mechanical and physical properties of MDF panels of different densities and resin content.Departamento de Engenharia, Fundacao Universidade de Blumenau, CEP 89012-900, Blumenau (SC), Brazil. Ciencia-Florestal. 2000, 10: 2, 75-90; 16 ref.

-Franklin, G. L., 1954. The preparation of woody tissues for microscopic. For. Prod. Res. Lab. {cf. also: The preparation of wood for microscopic examination. For. Prod. Res. Lab. Lft. 40 (1951)}

-Hosseinkhani, H., 2013. Studies on Date Palm (Phoenix dactylifera L.) Pruning Residues and its suitability for MDF production. Sierke VERLAG. ISBN-13:978-3-86844-6

- Hosseinkhani, H., 2008. Using palm pruning waste in the production of medium density fiberboard (MDF). Research Institute of Forests and Rangelands

- Kargarfard, A.,  Asareh, H. and  Nourbakhsh, A., 2003. Evaluation of the use of wood species Eucalyptus succeeded in making medium density fiberboard (MDF). Research Institute of Forests and Rangelands.

-Jiauying Xu, Widyorini, R., Yamauchi, H., Kawai, S., 2006. Development of binderless fiberboard from kenaf core. Journal of Wood Science. (45), 1070-1077

-Krzysik, M., Youngquist, A., Muehi, H., Franca, F., 1999. Medium density fiberboard plantation – grown Eucalyptus Saligna. International conference on effective utilization of plantation of plantation timber; 1999 may 21-23; Forest Prod. Assoc.: pp. 156 – 160.

-Kuo, M., Adams, D., mayers, D., Curry, D., Heemstra, H., Smith, J.L., Bian, Y., 1998. Properties of wood/agricultural fiberboard bonded with soybeam-based adhesive. Forest Product J.48 (2): 71-75.

-Labosky, P., Jr. RD Yobp, JJ., Janowiak, PR., Blakenho, M., 1993. Effect of steam Pressure refining and resin levels on the properties of UF-boarded red maple MDF. Forest product J.43 (11-12)82-88. 28 ref.

-Okamoto, H., Sano, S., Kawai, S., Okamoto, T., Sasaki, H., 1994. Production of dimensionally stable mediumdensity fiberboard by use of high - pressure steam pressure. Mokazai Gakkaishi 40 (4): 380-389.

-Paridah, MT., Hafizah, AW. and Azmi, I., 2009. Banding properties and preformance of multi-layerd kenaf board. Journal of tropical forest science.Vol. 21(2): pp. 122 -133.

-Rauch, W., 1984. Temperature and vapor pressure courses during particleboard production and their influence on board properties. Holz-als-roh-und-werkstoff 42: 281-286(German).

-Roffael, E., Dix, D., Khoo, KC., Ong, CL., Lee, TW., 1992. Medium Density Fiberboard (MDF) from young poplar (P. trichocarpa) of different properties. Holzforschung J.46(2).163-170.

- Ruhany, I., 1998. Dates. 292 pages. Press Publishing Centre University, Tehran.

-Schneider, T., Roffael, E., Dix, B., 2000. The effect of pulping process (TMP and CTMP) and pulping conditions on the physical and technological properties of medium density fiberboard (MDF). Holz-als-Roh-und-Werkstoff. 2000, 58:1-2,123-124.

-Tomimura, Y., Khoo. KC., Suzuki, I., 1987. Manufacture of medium density fiberboard from Malaysian Acacia mangium. Mokuzia Gakkaishi Journal of the Japan wood Research Society 33(4). 335-338. 3 ref.

-Tsolov, V., 1985. Boards from beech fibers and agricultural wastes. Gorsko stopanstvo Gorska promishleoost 41(6): 15-17

-Wu-ZhangKang, Zhang-Hong, J., Huang-Su Tong; Yuan-YongSheng; Wu-ZK; Zhang-HJ; Huang-SY; Yuan-YS. 2000. Effect of manufacturing technology on properties of MDF from bamboo and wood.China - Wood – Industry. 2000, 14:3, 7-10; 4 ref.

-Zhong Rong, C., Hao Peng, Y., Wehli, G., 1996. Studies on bonding mechanism of dry - process binderless. China - Wood - Industry. 10: 3-6. 5ref.