بهبود مقاومتهای فیزیکی کاغذهای دست ساز با کاهش بار آنیونی خمیرکاغذ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،کرج ،ایران.

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،کرج ،ایران.

چکیده

مقاومت به کشش تر در فراورده‌های بهداشتی سلولزی بسیار مهم می‌باشد و هنگامی که این فراورده ها با فرایندهای بازیافت تولید می شود به علت عدم ثبات برخی از ویژگی های سوسپانسیون خمیرکاغذ دستیابی به حدود مطلوب ویژگی های کیفی دشوار است. به نظر می رسد ارتباط قوی تری بین مقاومت به کشش در حالت تر و میزان بار آنیونی سوسپانسیون خمیر کاغذ وجود داشته باشد. در این تحقیق با استفاده از مقادیر مختلف دو نوع پلیمرهای کاتیونی ابتدا بار آنیونی سوسپانسیون خمیر کاغذ به تدریج کاهش و سپس با اضافه نمودن پلیمر افزاینده مقاومت به کشش تر و عامل تثبیت کننده آن کاغذهای دست ساز با ویژگی های مقاومتی مختلف ساخته شد. نوع و مقدار مصرف پلیمر های کاتیونی تأثیر معنی داری بر کاهش بار آنیونی دوغاب خمیر کاغذ و در نتیجه افزایش مقاومت به کشش تر و سایر ویژگی های مقاومتی کاغذهای دست ساز داشت. تأثیر پلیمرها در بهترین شرایط باعث شد بار آنیونی از eq/Lµ 237 در نمونه شاهد به eq/Lµ32 کاهش یابد تا مقاومت به کشش تر از N/m13 به N/m 121، مقاومت به کشش در حالت خشک از N/m 2730 به N/m 2860 و مقاومت به ترکیدگی ازkPa 146 به kPa 160 با استفاده از 135 میلی گرم بر لیتر پلیمر F10 افزایش یافتند. نتایج رگرسیون گام به گام ارتباط میزان بار آنیونی خمیروکاغذ با ویژگی های کاغذهای دست ساز را تایید کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که با کاهش بار آنیونی دوغاب خمیر کاغذ جوهرزدایی شده می توان مقاومت به کشش تر و نیز سایر ویژگی های مقاومتی کاغذهای دست ساز را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Harding, R.C.G, and Gess, J.M. (1985).Method for preparation of cationic cellulose, Patent 4505775, 14 page.

-Hashimoto, K., Suzuki, K., and Kamaya, Y. (2004). Wet-end properties of cationic graft depolymerized polyacrylamides, Journal of Wood Science, 50 ( 3):271-274.

- Hubbe, M.A, 2006.Paper resistance to wetting, a view of internal sizing chemicals and their effects, Bioresources: 2(1), 106-145.

-Garcia, J. , Cadena, E.M , Vidal , T. ,and Torres,  A.L .( 2008 ). Determination of zeta potential and cationic demand of bleached pulps, V CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACION EN CELULOSA Y PAPEL, 13 Page.

-Khosravani, A., Jahan Latibari, A., Mirshokraei, S.A., Rahmaninia, M., and Nazhad, M.M. (2010). Studying the effect of cationic Starch-Anionic nanosilica system on retention and drainage, Bioresources, 5(2), 939-950.

- Matsushita, Y., Iwatsuki, A., and Yasuda,S. ( 2004). Application of cationic polymer prepared from sulfuric acid lignin as a retention aid for usual rosin sizes to neutral papermaking, Journal of Wood Science, 50(6):540-544.

-Nazari, A., Montazeri, M.,and Rahimi, M.K.(2009). Completing both antimicrobial and bleach white cotton clothes and cationic nanoparticles of titanium dioxide using butane tetra carboxylic acid, Journal of Polymer Science and Technology, 12(1):41-51

-Pourmousa, Sh., and Yadollahi.R. ( 2013). Optimization of the performance of PAE resin combined with retention aid and CMC in tissue paper production using deinked pulp, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28(3):489-497.

-Rashidi joybari, I., Azad fallah, M., Resalati, H., and Hamzeh.Y. (2015).Effect of softwood fibers cationization with EPTMAC and mixing with CMP, Journal of Forest and Wood, 68(2):235-245

-Sepidehdam, S.J., and Sotodeh, A.(2014).The performance of cationized pulp fiber as paper making Wet-end additive, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research,29(3):354-367.

-Sood,Y.V.,Tyagi, R., Tyagi, S.,Pande, P.C., and Tondo, R.(2010).Surface charge of different papermaking raw material  and its influence on paper properties, Journal of Scientific and Industrial Research,69(4),300-304.

-Wei, X., Feng, Hai-Li., and Qian ,Xue-ren.(2008).Preparation and application of cationized pulp fiber as a papermaking wet end additive, Journal of Forestry Research,19(3):235-238.