بررسی اثر سیلیس بر ویژگی‌های مکانیکی چندسازه پلی‌پروپیلن/ پودرچوب‌/ سیلیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

3 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

4 دانشیار، پژوهشی بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور، ایران

چکیده

در این تحقیق اثر افزودن مقادیر متفاوت سیلیس ( 0، 5 و 10 درصد وزن چندسازه) و پودرچوب‌صنوبر در سه سطح با30%، 40%و 50% وزن چند‌سازه برروی ویژگی‌های مکانیکی چندسازه‌های حاصل از پودرچوب‌صنوبر و پلی‌پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. اختلاط مواد در مخلوط‌کن (توام‌کننده) انجام گرفت و بعد از آن، از دستگاه تزریق برای ساخت نمونه‌های آزمونی استفاده گردید. نتایج اندازه‌گیری ویژگی‌های مقاومتی چندسازه نشان دادند که با افزایش سیلیس، ویژگی‌های‌ مقاومتی افزایش یافت. در اثر زیاد شدن مقدار سیلیس، مقاومت‌خمشی از مقدار  MPa 9/47 به MPa‌ 3/53 (مقدار افزایش 2/12%)، مدول‌خمشی از مقدار  MPa2625 به MPa ‌4517 (72%) و مدول‌کششی از مقدار MPa 4525 به MPa ‌6884 (52%) افزایش یافت. افزایش مقاومت ‌به ‌ضربه چشمگیر نبود ولی سختی نمونه‌ها از ShoreD 66 به ShoreD 77/73‌ (11/11%)افزایش یافت. در اثر افزودن سیلیس دانسیته چندسازه افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


- دادخواه‌تهرانی، ب.، امیدوار،ا. و رامتین، ع.، (1387). مطالعه خواص مکانیکی و ریخت‌شناسی چندسازه ساخته‌شده از باگاس– پلی‌پروپیلن. فصلنامه علمی– پژوهشی تحقیقات علوم چوب وکاغذایران، جلد23، شماره دو، 179-190

- طبرسا، ت.، جان‌زاده، ح.، (1387). تولید چندسازه خاک‌اره– پلی‌پروپیلن بازیافتی. همایش ملی تامین مواداولیه وتوسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،10صفحه

- قطبی‌فر، ع.، نجفی، س. و اشکیکی، ر.، (1388). مطالعه رفتار جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه هیبریدی پلی‌پروپیلن، پودرچوب و الیاف‌شیشه. فصلنامه علمی– پژوهشی‌تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران، جلد24، شماره‌دو، 315-324

- نوربخش، الف.، کارگرفرد، الف.، (1386). اثر ابعاد ذرات چوب‌صنوبر و سازگارکننده بر ویژگی‌های مکانیکی چندسازه‌های پودرچوب/ پلی‌پروپیلن. مجله منابع طبیعی، جلد60، شماره75، تابستان1386

-ASTM annual book of standard tests methods. Philadelphia PA. USA

-Bledzki, A.K., Gassan,J., (1999). Composite reinforced with cellulose based fibres. Prog.Polym.Sci, 24: 221–274

-Bledzki, A.K., Faruk,O., (2003). Wood fiber reinforced composite; Effect of fiber geometry and coupling agent on Physica –mechanical properties. Applied Composite Material, 10: 365-374.

-Baker, A.M.M., Mead, S., (2004). Thermoplastics, Chapter1., Hand book of Plasics., Elastomers and Composite, Forth Ed., C.A.Harper Ed., MacGraw Hill Handbooks, NewYork, NY, USA

-Halvarsson, S., Edlund, H. and Norgren, M., (2010). Wheat straw as raw materied for manufacture of medium density fiberboard(MDF). Bioresources, 5(2): 1215-1231.

-Ishak, Z.A.M., Yow, B.N., Ng, B.I., Khalil,H. and Rozman, H.D., (2001). Hyprothermal aging and tensile behavior of injection–molded rice husk filled polypropylene composite.J.Applied Science, 81: 742-753

-Ito, H., Kumari, R., Takatami, m., Okamoto,T.,Hattori,H. and Fujiyoshi, I., (2008). Viscoelastic evaluation of The effects of filler size and composition on cellulose – polypropylene composite of high filler content. Poly. Engineering and Science, DOI.10.1002/Pen, 20963: 415-423

-Kim, H-S., Lee, B-H., Lee, S., Kim,H.J. and Dorgan, J.R. (2010). Enhanced interfacial adhesion, mechanical and thermal properties of natural fiber filled biodegradable polymer bio-composite. DOI.10.1007/S. 10973-0/0-1098-9

-Kohta, B.V., Michalkova,D., Fortelny, I. and Krulis, z, (2007). Poly(propylene)/aspen/liquid polybutadien composites: Maximization of impact strength, tensile and modulus by statistical experiencatal design.polymer for Advanced Technologies, 18: 106-111

-Zhang,Y., Zhang, S.Y. and Choi, P., (2008). Effects of wood fiber content and couplimg agent content on tensile properties of wood fiber polyethylene composite. Holz Roh Werks. 66: 267-274

- Wu, Y ., Zhou, D-G, Wang, S-Q. and Zhang,Y., (2007). Polypropylene composite reinforced with rice straw micro/nano fibrils isolated by high intensity ultrasonication. Bioresources. 4(4); 1487-1497