بررسی مقاومت دو نوع اتصال جداشدنی در برابر بار برشی جانبی و مقایسه آن‌ها با اتصال ثابت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع چوب دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 مسئول کارگاه آزمایشگاه/دانشگاه شهید رجایی

3 دانشیار گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی

چکیده

در این تحقیق به اندازه‌گیری مقاومت مکانیکی اتصال جداشدنی (الیت[1]سه تیکه) در برابر بار برشی جانبی[2]و مقایسه آن‌ها با اتصال‌‌های ثابت، در چندسازه تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF)[3]، پرداخته شده است.بر اساس استاندارد D1761, ASTM، نمونه‌‌های مورد آزمایش به شکل L، از دو قطعه MDF به ابعاد 20×20 سانتی‌متر با تکرار 5 نمونه ساخته شدند. تعداد هشتاد نمونه مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از: اتصال‌‌های ثابت شامل اتصال دوبل چوبی آجدار با قطر‌های 8 و10 میلی‌متر آغشته شده با چسب پلی‌وینیل استات (PVA)، اتصال پیچ با طول‌‌های40 و50 میلی‌متر، اتصال بیسکویت چوبی شماره 10 آغشته شده با چسب پلی‌وینیل استات و اتصال‌‌های جداشدنی شامل اتصال الیت، اتصال الیت تقویت شده با دوبل به قطر‌های 8 و10 میلی‌متر، اتصال جداشدنی فلزی با خار و بدون‌خار  تقویت شده با دوبل بدون چسب به قطر‌های 8 و10 میلی‌متر در اتصال‌‌های ثابت جهت بررسی تأثیر روکش، از صفحه‌‌های MDF با روکش و بدون روکش استفاده گردید. نتیجه مطالعه نشان داد مقاومت اتصال گوش‌های جداشدنی خاردار بیشتر از اتصال گوش‌های جداشدنی بدون‌خار می‌باشد، همچنین مقاومت اتصال گوش‌های جداشدنی اتصال الیت با دوبل 10 میلی‌متر بیشتر از اتصال الیت با دوبل8 میلی‌متر و اتصال الیت بدون دوبل می‌باشد. مقاومت اتصال ثابت دوبل بدون چسب 10 میلی‌متر بیشتر از مقاومت اتصال ثابت دوبل 8  میلی‌متر می‌باشد. مقاومت اتصال ثابت پیچ 5 سانتی‌متر بدون روکش بیشتر از مقاومت پیچ 4 سانتی‌متر بدون روکش می‌باشد. بالاترین مقاومت در اتصال‌‌های جداشدنی در اتصال گوش‌های خاردار با دوبل10 میلی‌متر تشخیص داده شد. در اتصال‌‌های ثابت اتصال دوبل10 میلی‌متر دارای بالاترین مقاومت است. براساس نتایج بدست آمده تیمار‌های برتر، اتصال جداشدنی خاردار با دوبل8 میلی‌متر (61/191 نیوتن) و اتصال ثابت دوبل 10 میلی‌متر (14/135 نیوتن) می‌باشند.1- اتصال سه تیکه گوشه ای در انواع کابینت، قفسه کتاب و... استفاده می شود و برای تعداد نامحدودی مرتبه قابل باز و مونتاژ مجدد است


2- Lateral shear strength


3- Medium density fiberboard

کلیدواژه‌ها


.- اسفندیاری، ع و بیژن تقوی نژاد. 1386، بررسی وضعیت صنایع مبلمان و مصنوعات چوبی. دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنایع و معادن.

- ابراهیمی، ق. 1365. طراحی سازه‌‌های چوبی(جلد دوم).انتشارات مرکز تحقیقات مسکن. تهران. 240صفحه.

- ابراهیمی، ق. 1366. مکانیک چوب (ترجمه).انتشارات دانشگاه تهران. تهران. 620 صفحه.

.- ابراهیمی، ق. 1386.طراحی مهندسی سازه مبلمان.انتشارات دانشگاه تهران. 430 صفحه

- آرین، ا. 1385. بررسی بازار و صنعت اوراق فشرده چوبی در خاورمیانه. فصل نامه صنایع چوب و کاغذ. تهران. سال پنجم. شماره 22.

- آمار انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب. مجله صنایع چوب و کاغذ. شماره 57. (47-46)

- باقری، ر. 1375. خوش مفش اعظم.چسب‌‌ها (آشنایی و کاربرد). انتشارات ج‌هاد دانشگاهی  واحد صنعتی اصف‌هان. اصف‌هان. 270صفحه.

- پارساپژوه، د. 1379، تکنولوژی چوب. انتشارات دانشگاه تهران. 260 صفحه.

- پیرنیا، ک. 1376. آشنایی با معماری اسلامی‌ایران.انتشارات سروش دانش. تهران. 391 صفحه.

- حجازی، ر. 1364. چوب شناسی و صنایع چوب. انتشارات دانشگاه تهران. 194 صفحه.

- دوست حسینی، ک. 1380. صفحه‌‌های فشرده چوبی(جلد دوم).انتشارات دانشگاه تهران. تهران. 566صفحه.

- ضیایی، م. 1389. ارزیابی روند بازار ج‌هانی مبلمان از1998تا 2007. مجله صنایع چوب و کاغذ. شماره 50 و 49.

- ضیایی، م. 1389. فاکتور خستگی در مبلمان. مجله صنایع چوب و کاغذ. شماره 54 (22-17).

- غفرانی، محمد ونوری ح. 1388. بررسی مقاومت برشی جانبی انواع اتصالات دوبل چوبی، پیچ و الیت در تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مجله علمی‌پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. جلد 24، شماره2.

- میر شکرایی، ا. 1381. شیمی‌و تکنولوژی چسب چوب(ترجمه)انتشارات آییژ. تهران. 247 صفحه.

- لطفی نژاد، ی. 1389. تأثیر نانو سیلور و آیس بلاست بر مقاومت‌های مکانیکی چوب صنوبر و راش. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

- نوری، ح. ج‌هان لتیباری، ا. غفرانی، م. 1385. بررسی مقاومت کششی اتصال میخ چوبی در تخته خرده‌چوب. مجله پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران.

-غفرانی م و نوری ح. 1388. بررسی مقاومت برشی جانبی انواع اتصال دوبل، پیچ و گوش‌های در تخته‌فیبر بادانسیته متوسط، مجله تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران، جلد 24، شماره 2،

- نوری، ح و غفرانی م.1385. بررسی مقاومت برشی جانبی انواع اتصال دوبل، پیچ و گوش‌های در تخته خرده‌چوب.مجله ی پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. شماره 72.

- نوری، ح. 1382. بررسی افزایش مقاومت اتصال دوبل در تخته خرده‌چوب، پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس.

- هندریکس. بندیک. مجله صنایع چوب و کاغذ. شماره 55. (35)

- Atar, M. Ozcisfi, A. 2007. The effects of screw and back panels on the strength of corner joints in case furniture. Materials and Design 29 (2008) 519–525

- Chialin, H. EckelmanC.A. 2001.use of performance tests in evaluating  joint and fastener strength in case furniture..FOREST PRODUCTS JOURNAL, volume 44, number 9

- Eckelman C.A. 1979. forest product journal.august1979.

- Guntekin, E. 2004. performances of furniture joints ready for fitting.wood technic

October-novamber,Turkey

-IthninbinAbdulrajak, Z. Eckelman C.A. 2004. analysis of corner joints constructed with  large screws. Mara Institute of technology Malasysia and professor of wood science, purdue university

-Smardzewski, J. Prekard, S. 2002. Stress Distribution in Disconnected Furniture Joints. ELECTRONIC JOURNAL OF POLISAGRICULTURALUNIVERSITIES, 2002 Volume 5 Issue 2

-Smardzewski, J. ,Papuga, T. 2004. Stress Distribution In Angle Joints Of skeletonfurniture.ELECTRONICJOURNAL OFPOLISHAGRICULTURALUNIVERSITIES Volume 7 Issue 1

-Smardzewski, j. Ozarska, B. .2005. Rigidity of cabinet furniture with semi-riged  joints of the confirmat type. ELECTRONIC JOURNAL OPOLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES Volume 8 Issue 2 Topic WOOD TECHNOLOGY

-Tar, m. Ozcisfi a. 2007. determination of diagonal compression and tension performances for case furniture corner joints constructed with wood biscuits. Materials and Design 30 (2009) 665–

-Wanqian, L. eckelman C.A. 1998. effects of number of fasteners on the strength of corner joints for cases.FOREST PRODUCTS JOURNAL, volume 48, number 1.

-www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_imagekey=B6TW7-4M5WJ0B-12&_cdi=5555&_user=6076985&_pii=S0143749606000832&_check=y&_origin=search&_coverDate=09%2F30%2F2007&view=c&wchp=dGLbVzz-zSkzk&md5=e17d08a285eedb96562e63ef3437d5ad&ie=/sdarticle.pdf

-Najitankut, A. Tancut N. 2009. investigationsthe effects of fastener, glue and  composite material types on the strength of corner joints in case-type furniture  construction.

-Tankut, A.tankut, N. 2004.effect of some factors on the strength of furniture corner joints constructed with wood biscuits, turkagri for 28 .301-309 © TÜBITAK

-Tankut N, 2006.moment resistance of corner joints connected with different RTA fasteners in cabinet construction . FOREST PRODUCTS JOURNAL, volume 56 page 35-40.

-Zhangjl, efi H, edrilYZ, kasai A, han NL. 2005. moment resistance of multiscrew L-type corner joints FOREST PRODUCTS JOURNAL, volume 55 page 56-63