بررسی مقاومت‌کششی و خمشی دراتصال L شکل میخ در تخته خرده چوب و تخته‌فیبر با دانسیته متوسط(MDF)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرج،گروه صنایع چوب و کاغذ – ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرج

چکیده

در این مطالعه، تأثیرطول میخ در سه مقدار (42،32 و 48) میلی‌متر، تعداد میخ (2 و 3 عدد) و نوع فرآورده تخته خرده‌چوب و تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF) بر مقاومت‌کششی و خمشی بررسی شده است.برای ساخت اتصال L شکل ابعاد عضوها 10×15×6/1 سانتی‌متر بوده است.در این اتصال‌های از هیچ نوع چسبی به‌عنوان ماده کمکی استفاده نشده است. از ترکیب عوامل متغیر فوق در بررسی هر مقاومت 24 نمونه بوجود آمده که با توجه به 4 تکرار جمعاً 96 نمونه اتصالL  شکل ساخته شده و مقاومت‌کششی و خمشی اتصال ایجاد شده توسط ماشین آزمون مکانیکی اندازه‌گیری شد. براساس نتایج به دست آمده  اثر متقابل سه عامل طول نفوذ میخ، تعداد میخ و جنس عضو بر مقاومت اتصال در برابر کشش و خمش معنادار نبوده است. با افزایش طول میخ و تعداد آنها مقاومت‌کششی و خمشی افزایش می‌یابد. در این بررسی اتصال‌های با طول نفوذ 48 میلیمتر، بیشترین تعداد میخ (3 میخ) در جنس عضو تخته‌فیبر با دانسیته متوسط(MDF)  بیشترین مقاومت را در مقاومت‌خمشی واتصال‌های با طول نفوذ 42 میلی‌مترو بیشترین تعداد میخ (3 میخ) در جنس عضو تخته‌فیبر با دانسیته متوسط(MDF)  بیشترین مقاومت را در کشش دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


- لشگری، ا.؛ 1387. بررسی مقاومت‌کششی و گشتاور خمشی در اتصال پیچ، دو فصل نامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران،10 صفحه.

- فرخ پیام ، س . 1383 . اندازه‌گیری استحکام اتصال با پیچ روی گونه های  راش و توسکا. پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ . دانشکده منابع طبیعی . دانشگاه تهران.

 

-Chow , pad. And G.Z    . Gartner.1988.Direct with drawal and head pullthrough performance of nails and staples in strum curl wood-based panel materials-forestprod.J.38(6):19-25

-Ekelman A;edril Z;zhang J.(2002)withdrawal and bending strength of dowel goints cinstruction of plywood and oriented strandboard".forest products gournal. Vol.52,no.9,p 66-74(7)

-Erdil, Yadama.Z. 1998.Strength analysis and design of joints of furniture frames constructed of ply wood and oriented strand boared. M.Se. theisis Purdue Unive.. West Lafayette. IN.(9)

-Guntekin E. performances of furniture joints ready for fitting.,2004,wood technical turkey        (5).17-21.

-Kasal,A.sener,.S.belgin ,M. Efe,H.,2006,bending strength of screwed corner joints with different materials .G.U. journal of science19(3):155-161

-Wilkinson TL. (1991). " Dowel bearing strength .Research paper forest products laboratory". No.FPL-rp-505,9p.