بررسی امکان شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی انجام شد. به همین منظور، نمونه های آزمونی توسکا ییلاقی و قشلاقی از منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. به طوری که ابتدا طبق آزمون های استاندارد TAPPI از چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی آرد چوب و مواد استخراجی توسط حلال استن جداسازی گردید. سپس باقیمانده مواد استخراجی به داخل یک ویال شیشه ای منتقل و به آن واکنشگر BSTFA اضافه شد. نمونه ها بعد از آماده سازی به دستگاه GC-MSتزریق شد. برای شناسایی ترکیبات نیز از دیاگرام زمان بازداری، محاسبه ضریب کواتس و جدول آدامز استفاده گردید. نتایج مربوط به دستگاه GC/MS نشان داد که درچوب توسکا ییلاقی 99 ترکیب وجود دارد، به طوری که دی بوتیل فتالات(15/9%)، 2، 2-اکسی بیس اتانول(62/6 %)، 1،2- بنزن دی کربوکسیلیک اسید (63/2%) واسکوالن(46/0%) مهمترین ترکیبات هستند. در چوب توسکا قشلاقی، از 127 ترکیب شناسایی شده، بوتان دی اوئیک اسید مونومتیل استر(88/10%)، ایزوپروپان اکسی پروپان-2-اول (82/8%)، 5،3-دی اکسان دکان(73/7%)، گاما- سیتوسترول(53/3%) و وانیلین(39/0%) به عنوان مهمترین ترکیبات می باشند. مقایسه کروماتوگرام های نمونه های مذکور نیز نشان داد که 12 ترکیب مشترک در چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی وجود دارد، که مهمترین آنها تترادکان، هگزادکان، هپتادکان ، ایزوپروپان اکسی پروپان-2-اول و بیس (2- اتیل هگزیل) فتالات می باشد. بعضی از این ترکیبات می توانند نقش زیادی در مصرف و دوام چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Ashrafi, S., 2011. Identification and comparison of chemical components in wood and bark of planted elder pine and plane tree by GC-MS methods, graduated of master science, Islamic Azad University of Chalous Branch, 92-93, (In Persian).

-Asadolahi, F., 1984. Alder forest societies, Ecological characteristics and their role in afforest, Iranian organization of science researches and industrial, p: 1-25.

- Barzan A. and Soraki, S. 2002. Procedure for pulp and paper testing and experiment, Mazandaran Wood and Paper Industries, Sari, Iran, 111-121, (In Persian).

- Balaban, M., 2001. The extractives and its structural in wood and bark of oak, Holzforschung, 55(1), 478-486.

- Golpoor lasaki, M.R., 1999. Variation of physical properties and fiber length and bark of Alnus glutinosa, Thesis of master science, TarbiatmodaresUniversity, Tehran, Pp:6-19.

- Holmbom, B., 1977.  Improve gas chromatographic analysis of fatty and resin acid mixtures with special reference to tall oil. JAM Oil Chemistry, 54(1), 284-243.

- Hossieni, S.V., 1991. Chromatography methods, Center of edition, Tehran, Pp:29-38, (in Persian).

- Hosseini Hashemi, S. K., Parsapajouh, D., Khademi Eslam, H., Mirshokraie, S.A., and Hemmasi, A.H., 2007. Identification of extractives chemical components in Iranian walnut by GC/MS methods, Journal of Agriculture Science, Tehran, Iran, 12(4), 126-132, (In Persian).

- Khazraie, L., 2006. Separating and Identification of lipophilic compounds in wood and bark extractives in beech by GC-MS methods, Thesis of master science, Payame- noor Univ.  Tehran, Pp:1.

- Mirshokraei, S.A.,2002. Wood chemistry, Aieg edition.Tehran, press, 194 p. (Translated in Persian)

- Meszaros, E., Jakab, E., and Varhegyi, G., 2006. TG/MS, Py-GC/MS and THM-GC/MS study of the composition and thermal behavior of extractive components of Robinia pseudoacacia, J. Anal. Appl. Pyrolysis 79: 61-70.

- Parsapajouh, D., 1993. Atlas of Iranian northern woods, Tehran Univ. Press, 48 and 106 p. (In Persion).

- Rahmani, H. and Abdolkhani, A., 2010. Characterization and removal of resins from mixed tropical hardwoods, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 1(1), 45-46, (In Persian).

- Technical Association of Pulp and Paper Industry (TAPPI), 2009. Standard Test Methods, Tappi Press, Atlanta, GA.USA.

- Torkman, J., 1992. Analyzing of bark extractives in fives species of Iranian hard woods trees, Thesis of master science, Tarbiat Modares Univ.  Tehran, pp:1-2.

- Tunalier, Z.K., 2003. Wood essential oils of Junipers foetidissima willd,  Forshung, 57(1), 140-144.

- Vaysi, R., 2010. Identification and comparison the extractives chemical components in natural and planted cypress tree by GC-MS methods, Journal of sciences and techniques in natural resources, Chalous, Iran, 4(1), 79-80. (In Persian).

- Vaysi, R., 2013. Identification and comparison of chemical components in sweet locust and false acacia wood extractions by GC-MS methods, Iranian J. of Wood and Paper Sci. Research, 28(4), 755-762. (in Persian).

- Vaysi, R., 2011. Identification of the extractives chemical compounds in newsprints by GC-MS methods, Asian journal of chemistry,23(11),5155-5156.

- Xiao, B., sun, X.F. and Sun, R.C. 2001. Extraction and characterization of lipophilic extractives from rice straw chemical composition, Journal of wood chemistry and technology, 21(1), 397-411.