بررسی اثر هوازدگی طبیعی باگاس بر ویژگی های مختلف محصول نهایی در کارخانه کاغذ پارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا، بهبهان

2 استادیار، گروه صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا، بهبهان، ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر کهنگی طبیعی حاصل از شرایط بد آب و هوایی جنوب ایران بر کیفیت ماده لیگنوسلولزی باگاس در کارخانه کاغذسازی پارس پرداخته است. لذا نمونه هایی از سطح توده باگاس انبار شده در یارد کارخانه کاغذ پارس طی دوره های زمانی تازه، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله و 5 ساله تهیه و برای ارزیابی تغییرات مربوط به رنگ، ترکیبات شیمیایی و مقاومت مکانیکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که رهاسازی باگاس در محوطه باز کارخانه برای یک دوره طولانی به طور معنی داری باعث افت کیفیت ماده اولیه شده به طوریکه طی 5 سال باعث کاهش شدید مقاومت کششی و تاخوردگی محصول نهایی شده است. این افت کیفیت در بازه زمانی مورد مطالعه همراه با افزایش 44 درصدی لیگنین و 32 درصدی ماده استخراجی بود. همچنین تاثیر نور خورشید و تر و خشک شدن ماده مذکور طی دوره مذکور به ترتیب باعث افت 10 و 43 درصدی میزان سلولز و همی سلولز شده است. بعلاوه نتایج رنگ سنجی نشان داد که در مقایسه با باگاس تازه، باگاس 5 ساله بشدت تیره تر شده به طوریکه شاخص روشنایی و میزان قرمزی آن افزایش داشته است. بنابراین استفاده از یک ماده کهنه و هوازده منجر به افزایش استفاده از مواد شیمیایی در مرحله رنگبری و خمیر الیاف بلند جهت جبران افت کیفیت محصول نهایی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Ahmad Kabir, F.R., Nicholas, D.D., Vasishth, R.C. and Barnes, H.M, 1992. Laboratory Methods to Predict the Weathering Characteristics of Wood,Holzforschung, 46(5):395-401.

- Alfonso, A., and Herryman, D. 1990. Pulping from agro-based resources,  Holzforschung, 44:58-63.

-Darabi, P., Karimi, A.N., Azadfallah,M. and Tajvidi, M. 2013.Properties Evaluation of High Density Polyethylene Composite Filled with Bagasse after Accelerated Weathered. Iranian Journal of Wood and Paper Industries. 3(2):119-130.

-Benini, K.C.C., Voorwald, H.J.C.and Cioffi, M.O.H. 2011. Mechanical properties of HIPS/sugarcane    bagasse fiber composites after accelerated weathering, Procedia Engineering 10: 3246–3251.

-Eavans, P.D. 1989. Structural changes in Pinus Radiata during weathering, J. Inst. Wood Sci, 11(5): 172-181.

-Franklin, C.L. 1964. A rapid method of softening wood for microtome sectioning. Batone rouge. 134pp.

-Fiorelli, J., Curtolo, D.D., Barrero, N.G., Savastano, J.H., Pallone, E.A. and Johnson, R. 2012. Particulate composite based on coconut fiber and castor oil polyurethane adhesive: An eco-efficient product. Industrial Crops and Products, 40: 69-75.

-Joonobi, M., Salehpour, S.H., Araznia, Z. and Hamzeh, Y. 2016. Investigation on the effect of storage time on color and chemical compositions of bagasse particleboard. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 31(1):58-66.

-Rangamannar, G., Michelsen, J. and Rangan, S.G. 1993. Improved Wet Bulk Storage of Bagasse for Newsprint Pulp Production - Part one. TAPPI pulping conference, 391-395.

-Miniutti, V.P. 1967. Microscopic observations of ultraviolet irradiated and weathered softwood surfaces and clear coatings. US Forest Service Research Paper. FPL 74. pp.1-32.

-Schmidt, O. and Walter, K.  1978. Succession and activity of microorganisms in stored bagasse. Eur J Appl Microbiol Biotechnol. 5(1): 69-77.

-Yildiz, S., Yildiz, U.C. and Tomak, E.D. 2011. The effects of natural weathering on the properties of heat- treated alder wood. Bioresources 6(3):2504-2521.

-Zarea-Hosseinabadi, H., Faezipour, M., Jahan-Latibari, A. and Enayati, A. 2008. Properties of medium density fiberboard made from wet and dry stored bagasse. J. Agric. Sci. Technol. vol. 10: 461-470.

-Ramaswamy, V., Ramanathan, T. and Venkataraman, T.S. 1989. Role of fungi in the biodegradation of wet pile stored bagasse under tropical conditions. TAPPI pulping conference, 803-809.