ارزیابی پوسیدگی در چوب صنوبر و راش با استفاده از روش غیرمخرب اشعه ایکس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

مطالعات رادیوگرافی یکی از روش‌های غیرمخرب برای ارزیابی کیفی چوب‌آلات ساختمانی به‌منظور آشکارسازی عیوب آن به سبب تخریب طبیعی می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی معایب چوب صنوبر دلتوئیدس و راش ناشی از پوسیدگی با استفاده از روش غیرمخرب اشعه X انجام شد. برای هر گونه از نمونه‌های رنگ نشده (فاقد پوشش) و رنگ شده با سیلر و کیلر (پوشش داده شده) استفاده گردید که تحت فرایند پوسیدگی مطابق با استاندارد D1413 - ASTM قرار گرفتند. فرایند پوسیدگی در دوره‌های 1، 2 و 3 ماهه با استفاده از قارچ پوسیدگی رنگین کمان در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. پس از سپری شدن هر یک از این دوره‌ها، برای بررسی پوسیدگی نمونه‌ها، تصویربرداری با استفاده از یک سیستم اشعه X تصویربرداری در 3 جهت عرضی، مماسی و شعاعی انجام شد. نتایج نشان دادند که پس از 1، 2 و 3 ماه مجاورت با قارچ پوسیدگی و بر اثر تخریب قارچی ایجاد شده، وزن چوب هر دو سری نمونه‌های رنگ شده و رنگ نشده کاهش یافته است. در این ارتباط، کاهش وزن ناشی از پوسیدگی گونه راش کمتر از گونه صنوبر بود. همچنین، کاهش وزن نمونه‌های رنگ نشده بیشتر از نمونه‌های رنگ شده بود، که این امر نیز از نظر آماری معنی‌دار بود. نتایج حاصل از رادیوگرافی نمونه های رنگ نشده و رنگ شده در جهت های عرضی، مماسی و شعاعی نشان داد که پوسیدگی تاثیری بیشتری در ساختار چوب صنوبر در مقایسه با گونه راش دارد. همچنین بررسی تصاویر نشان داد که در نمونه‌های پوشش داده شده، لایه محافظتی تا حدودی مانعی برای تخریب پوسیدگی در این نمونه‌ها محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Ceraldi, C., Mormone, V. and Ermolli, E., 2001. Resistographic inspection of ancient timber structures for the evaluation or mechanical characteristics, Materials and Structures, 34:59-64.

-Franke, S. and Franke, B., 2014. X-Ray technology for the assessment of timber structures. Paper presented at the COST FP 1101 Workshop, Biel, Switzerland. 49-55.

-Fredriksson, M., Johansson, E. and Berglund, A., 2014. Rotating Pinus sylvestris sawlogs by projecting knots from x-ray computed tomography images onto a plane, BioResources, 9:816-827.

-Fu, G., 2005. Inspection and manitoring techniques for brigdes and civil structures, Woodhead Publishing in Materials. Cambridge. 100-114 pp.

-Hill, C., 2006. Wood Modification (Chemical, Thermal and Other Processes), School of Agricultural and Forest Sciences, University of Wales, Bangor – England, 261 pages.

-Kazemi Najafi, S., Najari, S., Pourtahmasi, K. and Karimi, A.N., 2008. 3D assessing of decay in oak using nondestructive ultrasonic technique, Journal of the Iranian natural resources, 61(3):723-432. (In Persian)

-Leone, R. and Breuil, C., 1998. Filamantus fungi can degrade aspen steryl esters and waxes, Journal of International Biodetrioration & Biodegradation. 41:133-137.

-Liu, Y., Gong, M., Li, L. and Chui, Y.H., 2014. Width effect on the modulus of elasticity of hardwood lumber measured by nondestructive evaluation techniques, Construction and Building Materials. 50:278-280.

-Madhoushi, M., Hashemi, S.M. and Behzad, M., 2008. Evaluation of influence of decay on dynamic and static moduli of elasticity in Iranian beech by using of NDT stress wave, J. Agric. Sci. Nat. Res., 15:176-183. (In Persian)

-Maeda, K., Ohta, M. and Momohara, I., 2011. Analysis of decay anisotrop by X-ray computer tomography, Pro Lingo, 7:18-25.

-Muszynski, L., 2009. Imaging wood plastic composites (WPCs): X-ray computed tomography, a few other promising techniques, and why we should pay attention, BioResource, 4:1210-1221.

-Nyström, J. and Kline, D.E., 2000. Automatic classification of compression wood in green southern yellow pine. Wood and Fiber Science, 32(3):301-310.

-Rinn, F., Schweingruber, F.H. and Schär, E., 1996. Resistograph and X-ray density charts of wood comparative evaluation of drill resistance profiles and X-ray density chart of different wood species. Holzforschung, 50:303-311.

-Saffarzadeh, M. and Masteri Farahani, M.R., 2013. Decay resistance of commercial plastic- pistachio twig flour composite with or pigment. Journal of wood & forest science and technology, 20:111-123. (In Persian)

-Spiridonova, R.B., Petkova, E., Georgieva, N., Yotova, L. and Spiridonov, I., 2007. Utilization of a chemical-mechanical pulp with improved properties from poplar wood in the composition of packing papers. BioResource, 2:34-40.

-Sousa, H.S., Branco, J.M. and Lourenço, P.B., 2014. Characterization of cross sections from old chestnut beams weakened by decay. International journal of architectural heritage, 8:436-451.

-Toyserkani, H., 2007. Non-destructive investigations. Isfahan, Isfahan University Jihad Press Center, 305 pages. (In Persian)

-Wang, L., Zhang, X., Xu, G., Xu, H. and Wu, J., 2014. Using lignin content, cellulose content, and cellulose crystallinity as indicators of wood decay in Juglans mandshurica Maxim. and Pinus koraiensis. BioResources, 9:6205-6213.

-Weiler, M., Missio, A.L., Darci A. Gatto, D.A. and William G., Güths, W.G., 2013. Nondestructive evaluation of wood decayed by xylophagous organisms. Materials Research, 16:1203-1213.

-Yokoyama, M., Gril, J., Matsuo, M., Yano, H., Sugiyama, J., Clair, B., Kubodera, S., Mistutani, T., Sakamoto, M., Ozaki, H., Imamura, M. and Kawai, M., 2009. Mechanical characteristics of aged Hinoki wood from Japanese historical buildings. Comptes Rendus Physique, 10:601-611.