بهبود ویژگی‌های کاغذ روزنامه شیمیایی-مکانیکی (CMP) صنوبر از طریق کنترل پارامترهای فرآیندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه صنایع خمیروکاغذ

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

یکی از مشکلات استفاده از گونه سریع‌الرشد و غیرجنگلی صنوبر به عنوان ماده اولیه تولید کاغذ روزنامه در سطح بازده 85% (سطح رایج بازده CMP در کارخانه چوب و کاغذ مازندران) بالک و ماتی نسبتاً کم کاغذهای حاصل می‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر پارامترهای فرایندی (بازده پخت و درجه روانی) بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی خمیر کاغذ شیمیایی-مکانیکی بود. خمیرهای کاغذ صنوبر با تغییر زمان پخت در 4 سطح بازده مختلف تهیه شدند و خصوصیات آنها در سطوح مختلف درجه روانی در مقایسه با نمونه شاهد رایج مورد استفاده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران (75% ممرز و 25% راش) مورد ارزیابی قرار گرفت. خصوصیات مقاومتی و درجه روشنی خمیرهای کاغذ صنوبر حاصل از بازده‌های پخت 25/85% تا 4/90% در مقایسه با ترکیب شاهد در سطحی بهتر و مطلوب قرار گرفت. اما کاغذ حاصل از بازده 6/94% دارای خصوصیات مقاومتی ضعیف‌تری نسبت به کاغذ شاهد بود. نتایج نشان داد که با کنترل پارامترهای فرایندی همچون بازده پخت و درجه روانی امکان بهبود قابل ملاحظه خصوصیات مقاومتی، درجه روشنی، ماتی و بالک خمیرهای کاغذ شیمیایی-مکانیکی صنوبر و رفع نقایص موجود جهت استفاده از آن برای تولید کاغذ روزنامه در کارخانه چوب و کاغذ مازندران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Asadpour Atouei, GH., Zahedi Tabarestani, A., Barzan A., Mangholi, M.T. and Ghazvini, Z., 2016. Investigation of the CMP Pulp Yield Variations on its Strength and Optical Properties, Journal of Forest and Wood Products, 69 (2): 397-406.

-Boeva-Spiridonova, R. and Petkova, E., 2007. Utilization of Various Chemical Reagents and Additives for Production of Chemical-mechanical Pulp from Poplar Wood, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 42(1): 41-44.

-Goli, M., Asadpur, Gh., Mahdavi, S. and Barimani, A., 2015. Investigation on Combining Aspen Wood with two Native Hardwoods Species for Chemi-Mechanical Pulping, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research,30 (4): 662-673.

-Goli, M., Zabihzadeh, S.M., Asadpoor, Gh. and Barzan, A., 2016a. The effect of Mixing the Forest and Non-forest Hardwood Species on the Chemi-mechanical Pulp (CMP) Properties (Case study: Mazandaran Wood and Paper Industry), Journal of Wood & Forest Science and Technology, 23:2. 125-141.

-Goli, M., Zabihzadeh, S.M., Asadpour Atoee, Gh. and Barzan, A., 2016b. Evaluation Alternative in MWPI'S Newsprint Production with Mixture of Species on the Properties of CMP Paper, Journal of Forest and Wood Products, 69(2): 615-624.

-Hosseini, S.Z. and Mashalchiyan, M., 2008. The Comparison of Physical and Mechanical Specificity of Papers Made of Poplar (Populus Deltoides), Paulownia (Paulownia Fortunei) and their Mixture Wood, Using Chemi-Mechanical (CMP) Method, Journal of Agric. Sci. Natur. Resour.,15 (2): 42-48.

-Hoseinzadeh, O. and Jahan Latibari, A., 2012. Investigation on the Influence of Pulping Conditions on
Delignification and Viscosity of Soda Pulp from Bagasse, Journal of Wood & Forest Science and Technology, 19(1): 107-120.

-Johansson, A., 2008. Correlations between Fibre Properties and Paper Properties, master's thesis, Helsinki University of Technology. Royal Institute of Technology, 49 pages.

-Kord, B., 2009. Effect of Refining Intensity on Pulp and Paper Properties Made of Eucalyptus
Camaldulensis Wood, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 24(1): 125-133.

-Nikkhah Dafchahi, M. and Resalati, H., 2012. Evaluation of Pre-hydrolyzed Soda-AQ Dissolving Pulp from Populus Deltoides Using an ODED Bleaching Sequence, BioResources, 7(3): 3283-3292.

-Rajabi Kaboud Cheshmeh, O. and Vaysi, R., 2015. Investigation and Comparison of Paper Properties of Birch and Aspen CMP Pulp with the Beech and Horn Beam CMP Pulp, Journal of Wood & Forest Science and Technology, 22 (1): 17-30.

-Rasouli Garmaroudi, A., Resalati, H. and Mahdavi Feizabady, S., 2007. Effect of Wood Raw Material Combination on the Properties of Chemi-mechanical Pulp for Making Newsprint, Pajouhesh & Sanzandegi, 76: 69-75.

-Samariha, A., Khakifirooz, A., Nemati, M., Ravanbakhsh, F., Kiaei, M. and Saghafi, A., 2013. Newsprint from NSSC Bagasse Pulp Mixed with Hardwood CMP Pulp and Bleached Softwood Kraft Pulp, Bioresources, 8(4): 5561-5569.

-Samariha, A., Nemati, M. and Hemmasi, A.H., 2011. Effects of Refining Intensity on Characteristics of Pulp Produced from Bagasse Through Neutral Sulfite Semi-Chemical Pulping, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 11(1): 10-14.

-Soleimani, A., Resalati, H. and Akbarpour, I., 2012. The Effect of Using White Birch on Mechanical Properties and Fiber Length Distribution of Mixed Hardwood CMP Pulp, Lignonocellulose. 1(2): 89-91.

-Veisi, A. and Mahdavi, S., 2016. Mixing Bleached White Popular and Wheat Straw Chemimechanical Pulps to Improve the Mechanical and Optical Characteristics, BioResources 11(2): 2987–2997.

-Ververis, C., Georghiou, K., Christodoulakis, N., Santas, P. and Santas, R., 2004. Fiber Dimensions, Lignin and Cellulose Content of Various Plant Materials and their Suitability for Paper Production, Industrial Crops and Products, 19: 245–254.