تاثیر تیمار آنزیمی در محیط خنثی بر خواص مکانیکی خمیرکاغذ جوهرزدایی شده از کاغذ روزنامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تیمار آنزیمی برخصوصیات مکانیکی کاغذ ساخته شده از خمیرکاغذ جوهرزدایی شده از کاغذ روزنامه انجام گرفت. به این منظور پس از تهیه نمونه ها ، عملیات خمیرسازی در درصد خشکی 4% ، به مدت 5/2 دقیقه، در PH خنثی و تحت تأثیر دو تیمار آنزیمی سلولاز و ترکیب سلولاز و لیپاز در دو دمای 20 و50 درجه سانتی گراد انجام شد. پس از تهیه خمیر کاغذ ها، مرحله جوهرزدایی به روش شستشو و بر روی الک با مش 120 انجام گردید . در ادامه، اثر جوهرزدایی آنزیمی بر ویژگی های مکانیکی کاغذهای دست ساز ساخته شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
 نتایج حاصل از اندازه گیریها نشان داد که به طور کلی، تیمار آنزیمی سبب افزایش ویژگی های مکانیکی کاغذ می شود. همچنین نتایج درجه روانی خمیر نشان داد که با افزایش دما مقدار درجه روانی خمیر کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


1- Davis,J.L. (1991) Tappi J.,74(2),33.

 

2-Oliver U.HEISE,JAY P. UNWIN, JOHN H. KLUNGNESS,WILIAM G. FINERAN JR., MARGUERITE SYKES , AND SAID ABUBAKR.(1996).Industrial scaleup of enzyme-enhanced deinking of nonimpact printed toners.TAPPI JOURNAL.VOL.79:NO.3

 

3-T.W.Jeffreis,MS.Sykes,K.Rutledge-Cropsy,J.H.Klungness,and S.Abubakr.(2002).Enhanced removal toners from office waste papers by microbial cellulases.Proceeding of the 6th international conference on biotechnology in the pulp and paper industry : Advances in Applied and Fundamental Research.

 

4-H.pala,M.Mota,F.M.Gama (2005)-factors influencing MOW

 deinking : Laboratory scale study.ELSEVIER.Enzyme and microbial technology 38 (2005) 81-87

 

5- Mohandass,C and Chandralata Raghkumar.(2006).Biological deinking of inkjet-printed – paper using Vibrio alginolyticus and its enzymes.National Institute of Oceanography , Dona Paula, Goa 403 004,India.

 

6- http: // www.woodandpaperFDQ.blogspot.com