بررسی اثر شدت خشک کردن و مقدار رطوبت بر ضریب نفوذپذیری طولی چوب کششی و چوب نرمال صنوبر (Populus nigra)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، ، گروه علوم و صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 مدیر گروه صنایع چوب

4 استاد، گروه علوم و صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،

چکیده

ضریب نفوذپذیری طولی چوب کششی و نرمال صنوبر (Populusnigra) در دو شرایط مختلف خشک شدن اندازه­گیری شد. تخته های تهیه شده از هر دو ناحیه چوب کششی و نرمال، در شرایط ملایم (دمای˚C50 و رطوبت نسبی63٪) تا رطوبت نهایی 8/11٪ و شرایط شدید (دمای˚C62 و رطوبت نسبی35٪) تا رطوبت نهایی 7٪ خشک شدند. پس از خشک کردن، به‌منظور اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری، نمونه­های استوانه­ای شکل از هر یک از تخته‌های کششی و نرمال با قطر اسمیmm 18 و طول mm40 تهیه شد و برای محدود کردن عبور سیال (هوا) از جهت طولی، سطوح جانبی آنها با رزین اپوکسی اندود شد. نتایج نشان داد که در هر دو شرایط رطوبتی، ضریب نفوذپذیری طولی چوب نرمال بیشتر از چوب کششی بود. همچنین، با افزایش شدت خشک کردن و کاهش مقدار رطوبت نهائی ضریب نفوذپذیری چوب کششی و چوب نرمال هر دو کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- ابراهیمی، ق.، 1370. فرایند انتقال سیال در چوب (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران، 317 صفحه.

- پارساپژوه، د.، فائزی پور، م.، تقی­یاری، ح.، 1375. حفاظت صنعتی چوب (ترجمه). انتشارات دانشگاه      تهران، 657 صفحه.

- سیار، م.، طارمیان، ا.، 1389. بررسی تاثیر شکل گیری چوب کششی بر ویژگی های آناتومی و تشکیل لایه ژلاتینی در الیاف چوب تبریزی. مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، جلد هفدهم، شماره دوم، صفحه 133-144.

- طارمیان، ا.، 1386. رفتار خشک شدن چوب­های واکنشی و فرآیندهای انتقال سیال در آن­ها در مقایسه با چوب­های نرمال (رساله دکتری). دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 121 صفحه

- طارمیان، ا.، شاهوردی، م.، دشتی، ه.، اسحاقی، س. 1389. بررسی حساسیت چوب تبریزی (P. nigra) به پدیده چین خوردگی طی خشک شدن. مجله تحقیقات چوب و کاغذ. پذیرفته شده.

-Comstock GL., Cote W.A. (1968) Factors affecting permeability and pit aspiration in coniferous sapwood. Wood Sci Technol 2: 279-291

-Mouchot, N., Zoulalian, A. (2002) Longitudinal permeability and diffusivity of steam in beech wood determined with a wicke-kallenbach-cell. Holzforschung, 56: 318-326

-Petty, J.A. (1970) The relation of wood structure to preservative treatment. In: The Wood WeGrow, (ed. by The Society of Forestry Britain),pp. 29-35, Oxford University Press.

-Siau, J.F. (1984) Transport processes in wood. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 245pp

-Taghiyari, H.R.; Parsapajouh, D.; Karimi, A.N., Pourtahmasi, K. (2008) Study on Gas Permeability of Juvenile wood and mature wood in Populus deltoids (69/55) and Populus × euroamericana (cv. I-214), Grown in Gillan Province, Iran; The Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, Vol. 2, P.P. 133 – 140, 5th to 7th May, 2008.

-Tarmian, A., Perré, P. (2009). Air permeability in longitudinal and radial directions of compression wood of Picea abies and tension wood of Fagus sylvatica. Holzforschung, 63: 352-356

-Tarmian, A., Remond, R., Faezipour, M., Karimi, K., Perré, P. (2009)Reaction wood drying kinetics: Tension wood in Fagus sylvatica and Compression wood in Picea abies, Wood Sci. Technol, 43: 113-130.