بررسی تأثیر کیفیت و مقدار پسماند کاغذسازی و نوع پلیمر روی خواص فیزیکی چندسازه‌های چوب پلاستیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

4 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه دو نوع پسماند، گرفته شده از کارخانه‌های چوب و کاغذ مازندران و کاغذسازی لطیف به همراه آرد چوب راش به‌عنوان پرکننده چندسازه‌های ساخته شده با پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌پروپیلن استفاده شد. نسبت وزنی عامل جفت‌کننده، پلیمر و پرکننده به‌ترتیب 2%، 38% و60% در تمام ترکیب‌ها ثابت بود و نسبت پسماند به آرد چوب 0:60، 20:40، 40:20، و 60:0 در نظر گرفته شد. چندسازه‌ها با قالب‌گیری تزریقی ساخته شده و دانسیته، جذب آب و واکشیدگی ضخامت آنها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که جایگزینی آرد چوب با پسماند کاغذسازی موجب افزایش دانسیته و بهبود جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه‌ها می‌گردد. به طوری که نسبت پسماند به آرد چوب روی هر سه ویژگی مذکور تأثیر معنی‌داری داشت ولی تأثیر نوع پسماند تنها روی دانسیته معنی‌دار برآورد شد. همچنین چندسازه‌های ساخته شده با پلی‌پروپیلن دانسیته و جذب آب و واکشیدگی ضخامت کمتری نسبت به چندسازه‌های ساخته شده با پلی‌اتیلن سنگین نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-ASTM standards (2004). D 7031- 04. Standard Guide for Evaluating Mechanical and Physical Properties of Wood- Plastic Composite Products

-Boni, M. R., L. D’Aprile, G. De Casa. 2004. Environmental quality of primary paper sludge. Journal of hazardous materials. B108: 125-128

-Ismail, S.H. and A. Abu Bakar, 2005. A Comparative Study on the Effects of Paper Sludge and Kaolin on Properties of Polypropylene/Ethylene Propylene Diene Terpolymer Composites. Iranian Polymer Journal, 14 (8): 705-713.

-Ismail, S.H. and A. Abu Bakar, 2006. Effects of Chemical Modification of Paper Sludge Filled Polypropylene (PP)/Ethylene Propylene Diene Terpolymer (EPDM) Composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 25 (1):43-58.

-Klyosov, A. A. 2007. Wood-Plastic Composites, John Wiley and Sons Inc., New Jersey, USA, 698 p.

-Son, J., H. Kim, and P. Lee, 2001.  Role of Paper Sludge Particle Size and Extrusion Temperature on Performance of Paper Sludge–Thermoplastic Polymer Composites. Journal of Applied Polymer Science, 82:  2709–2718.

-Tajvidi, M., and G. Ebrahimi, 2002. Water Uptake and Mechanical Characteristics of Natural Filler–Polypropylene Composites. Journal of Applied Polymer Science, 88: 941-946