تأثیر تیمار با بخار آب روی ویژگی‌های شیمیایی خرده‌های چوب صنوبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه چوب صنوبر تحت تأثیر بخار داغ آب، تیمار و تغییرات شیمیایی ایجاد شده در ترکیبات اصلی آن بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش مقدار همی­سلولزها در اثر بخارآب داغ، سریع و به مقدار زیاد اتفاق می­افتد. تخریب همی‌سلولزها، حذف گروه­های استیل و تولید اسیدهای آلی با افزایش شدت تیمار زیاد می­شود. افزایش این اسیدها همزمان با افزایش شدت تیمار، تخریب همی­سلولزها و نیز بخشی از مناطق آمورف سلولز را تسریع کرده و می­تواند باعث کاهش مقاومت­های چوب تیمار شده شود. همچنین تعدادی از واحدهایی از لیگنین­ که وزن مولکولی پایین دارند تخریب می‌شوند. مقادیر مواد استخراجی، مواد قابل حل در آب داغ و مواد قابل حل در محلول گرم هیدروکسید سدیم یک درصد، با افزایش شدت تیمار زیاد می­شود. همچنین نتایج طیف­سنجی FT-IR تغییرات ساختاری در پلیمرهای آروماتیک و گسست گروه­های استیل همی­سلولزها و تولید اسیدهای آلی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- رول، ر. 1381. کاغذ و مواد چند سازه از منابع زراعی. ترجمه فائزی پور، کبورانی، پارسا پژوه. انتشارات دانشگاه تهران.

- Ates, S.Akyildiz, M.H.Ozdemir, H.; 2009. Effects of heat treatment on calabrian  pine (Pinus brutia Ten.) wood. BioResources 4 (3), pp. 1032-1043

- Bhuiyan, T.R., Hirai, N., and Sobue, N. ; 2000. Changes of crystallinity in woodcellulose by heat treatment under dried and moist conditions. J. Wood Sci. 46, 431-436

- Ding, T., Gu, L., Liu, X.; 2011. Influence of steam pressure on chemical changes of heat-trated Mongolian pine wood. BioResources 6(2), pp. 1880-1889

- Esteves B, Velez Marques A, Domingos I, Pereira H.; 2007. Influence of steam heating on the properties of pine (Pinus pinaster) and eucalypt (Eucalyptus globulus) wood. Wood Sci Technol 41:193–207.

- Hill, C.; 2006. Wood Modification Chemical, Thermal and Other process. Wiley Series in  Renewable Resources. Chapter 5. Pp:99-127

- Kocaefe, D.Poncsak, S.Boluk, Y.; 2008. ffect of thermal treatment on the chemical composition and mechanical properties of birch and aspen. BioResources 3 (2), pp. 517-537

- Nuopponen, M., Vuorinen ,T., Jasma, S., Viitaniemi, P; 2004.Thermal modifications in softwood studied by FT-IR and UV resonance Raman spectroscopies. J Wood Chem Technol 24(1):13–26

- Shi, X., Kajita, H., Yano, H.; 1996. Improving the dimensional stability of particleboards by steam pretreatment . Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan. Volume 45, Issue 4, Pages 369-375.

- Tappi test methods. T 222 om- 98 , T 280 pm-99 , T 207 cm-99 , T 212 om-98 , (TAPPI UM-250).

- Tjeerdsma B. F., Militz H.; 2005. Chemical changes in hydrothermal treated wood: FTIR analysis of combined hydrothermal and dry heat treated wood, Holz Roh-und Workstoff, 63(1):102-111.

- Windeisen, E., Strobel,C., Wegener, C.; 2007. Chemical changes during the production of thermo-treated beech wood , Wood Sci Technol . 41:523–536

- Windeisen, E.Bächle, H.Zimmer, B.Wegener, G.; 2009. Relations between chemical changes and mechanical properties of thermally treated wood. Holzforschung 63 (6), pp. 773-778

- Yildiz, S., Gezer, E.D., and Yidiz, U.C.; 2006. Mechanical and chemical behavior of spruce wood modifief by heat, Build. Environ. 41(12), 1762-1766.

- Yilgor, N., Unsal, O., Kartal, S.N.; 2001. Physical, Mechanical, and Chemical properties of steamed beech wood. Forest Product Journal. Vol. 51, NO. 11/12. pp. 89-93