اثر اختلاط خرده‌های چوب درشت بر پروفیل دانسیته و خواص فیزیکی- مکانیکی تخته خرده‌چوب ساخته شده از چوب صنوبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر اختلاط خرده‌های چوب درشت صنوبر با خرده‌های چوب با اندازة مناسب همین گونه برپروفیل دانسیته و خواص فیزیکی- مکانیکی تخته خرده‌چوب‌های ساخته شده از آن بوده است. به این منظور با استفاده از خرده‌های چوب درشت باقی مانده روی الک با درشتی 7میلی‌متر و خرده‌های چوب با ابعاد معمول و با نسبت اختلاط:  0به100، 15 به85،30 به70 و45به 55تخته‌های یک لایه به ضخامت 15 میلی‌متر با جرم مخصوص 65/0 گرمبر سانتیمترمکعب ساخته شد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها نشان داد که افزودن خرده‌های چوب درشت اثر منفی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها نداشته است، به طوری که با افزایش مقدار این خرده‌های چوب در ساختار تخته‌ها چسبندگی داخلی افزایش، مقاومت‌خمشی و مدول‌گسیختگی بدون تغییر و جذب آب و واکشیدگی ضخامت آنها کاهش یافت. با توجه به نتایج این تحقیق مشخص گردید که استفاده از 15 درصد خرده‌های چوب درشت به همراه خرده‌های چوب با اندازة مناسب، در تخته‌های ساخته شده کمترین افت را در مقاومت‌های مکانیکی آنها خواهیم داشت، به نحوی که رد بررسی پروفیل دانسیته نیز همین نتیجه را نشان می‌دهد. امّا اگر از خرده‌چوب‌های درشت به میزان 45 درصد استفاده شود، تمامی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها بیشتر از حد تعیین شده در استاندارد مربوط به این گونه تخته‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-دوست حسینی،ک؛ 1380. فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی، انتشارات دانشگاه تهران، 648 صفحه

-دوست حسینی،ک؛ کاشانی زاده،م؛ 1368 . بررسی کاربرد ضایعات روکش و تخته لایه در ساخت تخته خرده چوب. نشریه شماره 43،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ص78-77

-عنایتی، ع؛ 1388.جزوه درسی تخته فیبر پیشرفته. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

-نصیری ، ن؛ 1380. بررسی اثر فرم هندسی ذرات خرده‌چوب بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب گونه راش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

-نوروزی، ا؛ 1387. چالش های فرآوری صنایع چوب و کاغذ کشور و راه های برون رفت از آن. اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور

-Kehr, E., Jensen, U., 1970. Herstellung und Eigenschaften von spanplatten  mit Feinspartikel-Deckschichten, Holz als Roh-und werk stoff, 23,10,385-390

-Kelemwork,SB., Tafiar,PMM., Ding, WE., 2007. Influence of culum age      particle   size and board density on the performance of particleboard made from Ethiopain  highland bamboo(yushauia alpine)Journal of bamboo and rattan; vol.6(NO.3-4)

-Kelly Myron, W., 1977. Critical literature review of relationships between      processing parameters and physical properties of particleboard.General Technical Report,Forest  Products Loboratory-10

-Miyamoto¸ S., Nakahara¸ S., Suzuki¸ S., 2002. Effect of particleshape in lhnear expansion of particleboard.Journal of wood and science.48:185-190

-Maloney,T.M., 1993.Modern particleboard and dry-process fiberboard manufaturing, San  Francicisco,CA:Miller Freeman Pablications

-Maloney,T.M.,1977.Modern particleboard and dry process fiberboard manufacturing. Millar Freeman. San Francisco¸ Colifornia.

-Neusser ¸H., Krames¸V., Haidinger¸ K., and Serentschy¸ W.,1969.The character of particle and its influence on quality of  surface layers of particleboard.Holzforsch Und Holzverwest.21(4):81-94

-Post ¸PW ., 1961. Relationship of flake size and resin content to mechanical and dimensional properties of flakeboard. ForestProdact Journal 11(1):34-37

-Rackwitz¸ G., 1963. Influence of chip dimensions on som properties of wood particleboard.Holzalz Roh und werkst.21(6):200-209

-Suchsland¸O., 1959. An analysis of Particleboard process.Q.Bull. Mich.Agr Exp. Sta.Mich. state univ. 42(2):350-37