رفتار خزشی مواد مرکب حاصل از ضایعات کارخانه‌های بازیافت کارتن‌های کهنه (OCC)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سطوح بارگذاری مختلف )20 و30 درصد) و افزودن چسب اوره فرمالدئید و پلی‌اتیلن (5 و10درصد) بر رفتار خزشی فرآورده­های مرکب حاصل از ضایعات کارخانه‌های بازیافت کارتن­های کهنه (OCC) می­باشد. نمونه­های مورد نظر با روش پرس گرم ساخته شده و قبل از انجام آزمون خزش نیز آزمون خمش سه نقطه‌ای روی فرآورده­های مرکب مورد مطالعه انجام شد. نتایج نشان داد که به طور کلی، استفاده از مواد افزودنی (رزین یا پلی‌اتیلن) در ساخت فرآورده­های مرکب، تأثیر مثبتی در رفتار خزشی این فرآورده­ها داشته است، به‌طوری که افزودن چسب اوره فرمالدئید و پلی‌اتیلن موجب کاهش میزان خیز آنی، خیز نهایی، خیز آنی واحد بار، خیز نهایی واحد بار و درصد بازگشت تغییر شکل مواد مرکب مورد مطالعه می‌شود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که خیز باقیمانده در مقایسه با خیز آنی و نهایی نسبت به سطح بارگذاری حساسیت بیشتری نشان می­دهد و با افزودن سطوح بارگذاری از 20 به 30 درصد، افزایش بیشتری در مقدار خیز کلیه فرآورده­های مرکب مورد مطالعه مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- کاظمی نجفی، س. مصطفی زاده، م. چهارمحالی، م و تجویدی، م. 1387. اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت­های ساخته شده از پلی‌اتیلن سنگین و آرد MDF. مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال بیست و یکم، شماره 1.

- مصطفی زاده مرزناکی، م. کاظمی نجفی،  س. چهارمحالی، م و حاج حسنی، ر. 1388. مطالعه رفتار خزشی مواد مرکب ساخته شده از مخلوط آرد تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین - ضایعات پلی‌اتیلن سنگین   (HDPE) و تأثیر جذب آب بر آن تحقیقات علوم و چوب و کاغذ ایران، جلد 24، شماره 2.

- American Society for Testing and Materials, 2004 Standard Guide for Evaluating Mechanical and Physical Properties of Wood – Plastic Composite Products ASTM D 7031 – 04, West Conshohocken, PA, USA.                                                                        

- Ashori, A. and Nourbakhsh, A., 2009 Characteristics of Wood–Fiber Plastic Composites Made of Recycled Materials, Waste Management 29 (4): 1291–1295.

- Ashori, A., 2008 Municipal Solid Wastes as a Source of Lignocellulosic Fiber and Plastics for Composites Industries, Polymer-Plastics Technology and Engineering Journal 47(8): 741-744.

- Ayrilmis, N., Candan, Z. and Hiziroglu, S., 2008 Physical and Mechanical Properties of Cardboard Panels Made from Used Beverage Carton with Veneer Overlay, Journal of Materials and Design 29(10): 1897–1903.

- Behrooz, R., Younesi Kordkheili, H. and Jalilvand, M., 2009 Using wastes of OCC paper recycling mills. Proceedings of 11th International Conferences on Environmental Science and Technology, Greece, 3-5 September.

- European Standard for Determination of Modulus of Elasticity in Bending and Bending Strength, 1993: DIN EN 310.                                                 

- Kobbe, R.G., 2005 Creep Behavior of a Wood Polypropylene Composite, M. Sc. Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Washington State University, USA.

- Lee, S.Y., Yang, H.S., Kim H.J., Jeong, C.S., Lim, B.S. and Lee, J.N. 2004 Creep Behavior and Manufacturing Parameters of Wood Flour Filled Polypropylene Composites, Composite Structures 65(3-4): 459–469.

- Sain, M.M., Balatinecz, J. and Law, S., 2000 Creep Fatigue in Engineered Wood Fiber and Plastic Composites, Journal Apply Polymer Science 77: 260- 268.

- Xu, Y., 2009 Creep Behavior of Natural Fiber Reinforced Polymer Composites. PhD Thesis, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, China.