بررسی اثر درصد پوست راش بر خواص فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب آرد پوست-پلی‌پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی‌ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابنام نویسندگاآدرس:ن:ع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب حاصل از آرد پوست و پلی‌پروپیلن مورد مطالعه قرار گرفت و با خواص مواد مرکب آردچوب-پلی‌پروپیلن مقایسه شد. مقدار پرکننده آرد پوست در سه سطح 40، 50 و60 درصد در نظر گرفته شد و با عدم حضور و حضور2 درصد سازگارگننده MAPP با پلی‌پروپیلن در دستگاه اکسترودر دو مارپیچ مخلوط و مواد مرکب ساخته شد. مواد مرکب آردچوب-پلی‌پروپیلن نیز با نسبت 60 به 40 آرد چوب به پلی‌پروپیلن ساخته شد. نتایج نشان دادند با افزودن درصد آرد پوست جذب آب و واکشیدگی ضخامت کوتاه‌مدت مواد مرکب کاهش می‌یابد و مصرف سازگارکننده موجب کاهش جزیی این خواص می‌گردد. امّا با عدم حضور سازگارکننده افزایش درصد پوست در مواد مرکب پوست پلی‌پروپیلن مدول‌الاستیسیته تغییر معنی‌داری را نشان نمی‌دهد، ولی مقاومت‌خمشی و مقاومت به ضربه به ‌طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. استفاده از سازگارکننده باعث افزایش کمی در خواص مذکور می‌شود. مقایسه خواص مکانیکی مواد مرکب آرد پوست پلی‌پروپیلن و مواد مرکب، آرد چوب پلی‌پروپیلن نشان داد که با عدم حضور سازگارکننده، خواص مکانیکی مواد مرکب حاوی آرد پوست بیشتر از مواد مرکب دارای آرد چوب می‌باشد، در حالی که با حضور سازگارکننده نتایج بعکس می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- دوست حسینی، ک.1380. فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی، انتشارات دانشگاه تهران، ص 648.

-کیایی فر، آ.1386.تأثیر میزان پوست بر خواص فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب چوب پلاستیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ص. 83..

-American Society for Testing and Materials, Standard Guide for Evaluating Mechanical and Physical Properties of Wood-Plastic Composite Products ASTM D 7031-04. West Conshohocken, Pa. USA, 2004.

-American Society for Testing and Materials, Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics, ASTM D256-04. USA 2004.

-Bledzki, A.k., Letman, A., Viksne, A., Rence, L., 2004. A Comparison of Compounding Process and Wood Type for Wood Fiber-PP Composites, Composites: Part A, 36: 789-797.

-Cui, Y.-H., Lee, S., Toa, J., Effect of Alkaline and Silane Treatments on the Water-Resistance Properties of Wood-Fiber- Reinforced Recycled Plastic Composites, Journal of Vinyl & Additive Technology, DOI 10.1002/vnl, 2008. 

-Li, B., Jiang, H., Guo, L., Shi, H., 2007 Comparative Study on the Effect of Manchurian Ash and Larch Wood Flour on Mechanical Property, Morphology, and Rheology of HDPE/Wood Flour Composites, Journal of Applied Polymer Science, 107:2520-2530.   

-Niklas, K.J., 1998. The mechanical role of bark, American Journal of Botany, 86:465-469.

-Raj, R.G., kokta, B.V., Groluleau, G. Daneault, C., 1991. The Influence of Coupling Agents on Mechanical Properties of Composites Containing Cellulosic Filler, Polym- Plast Technol Eng, 29:339-353.   

- Rowell R.M., Young R.A., and Rowell J.K., paper and composites from agro-based resources,1945.

-Saini, G., Choudhary, V., Bhardwaj, R., Narula, A. K., 2007. Study on PVC Composites Containing Eugenia jambolana Wood Flour, Journal of Applied Polymer Science, 107:2171-2179.

-Sewda, K., Maiti, S.N., Mechanical Properties of HDPE/Bark Flour Composites.Journal of Applied Polymer Science, 105: 2598-2604, 2007.

-Stark, N.M., Rowlands, R.E., 2003. Effects of wood fiber characteristics on mechanical properties of wood/polypropylene composites, Wood and Fiber Science 35(2):167-174.

-Tsoumis, G., 1991.Science and Technology of wood. Structure, Properties, Utilisation. Van Nostrand Reinhold, New York.

-Yang, H.S., Kim, H.J., Park, H.J., Lee, B.J., and Hwang, T.S., 2005. Water absorption behavior and mechanical properties of lignocellulosic filler-polyolefin biocomposites, Journal of Composites Structures, (72): 429-437.

-Yemele, M.C.N. Ahmed Koubaa, A., A., Soulounganga, P.,  Wolcott, M. 2010 Effect of bark fiber content and size on the mechanical properties of bark/HDPE compositesComposites Part A: Applied Science and Manufacturing 41(1): 131-137