ساخت تخته‌خرد‌ه‌کاه با استفاده از مخلوط رزین‌های اوره و ملامین‌فرمالدهید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,

چکیده

با استفاده از مخلوط رزین­های اوره‌فرمالدهید و ملامین‌فرمالدهید, تخته­خرده­کاه­هایی ساخته شد. نسبت­های وزنی اوره‌فرمالدهید: ملامین‌فرمالدهید, 100: 0, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75 و0 : 100 انتخاب شدند و دانسیته تخته­ها 7/0 گرم بر سانتی­متر­مکعب در نظر گرفته شد. مقاومت­های فیزیکی و مکانیکی از جمله واکشیدگی ضخامت (بعد از 2 و 24 ساعت غوطه­وری در آب), چسبندگی‌داخلی, مدول‌الاستیسیته و مدول‌خمشی تخته­های حاصل اندازه‌گیری و با استاندارد4-312EN مقایسه شدند. بالاترین مقادیر چسبندگی‌داخلی, مدول‌خمشی و مدول‌الاستیسیته مربوط به تخته­های ساخته شده با نسبت وزنی اوره‌فرمالدهید : ملامین‌فرمالدهید( 50 : 50 ) بود. مقادیر مربوط به مدول‌الاستیسیته و مدول‌خمشی همه تیمارها به جز تیمار اوره‌فرمالدهید: ملامین‌فرمالدهید (100:0) در محدوده استاندارد 4-312EN بوده در حالی ­که مقادیر مربوط به چسبندگی‌داخلی تمام تیمارها, در محدوده این استاندارد نمی­باشند. مقدار واکشیدگی ضخامت, در تخته­های با مقدار ملامین‌فرمالدهید بیشتر, بهبود داشت اما این مقدار در محدوده استاندارد  4-312EN قرار نمی­گیرد. از آنجایی که لایه مومی‌نازکی سطح کاه گندم را پوشانده, ساختار آبگریز این لایه باعث ایجاد ناسازگاری بین رزین­های آبدوست فرمالدهیدی و ذرات کاه گندم می­شود و این ناسازگاری منجر به کاهش مقاومت­های فیزیکی و مکانیکی تخته­خرده­کاه­های حاصل خواهد شد. همچنین به دلیل نفوذپذیری پایین لایه مومی, پخش رزین آبدوست فرمالدهیدی, روی سطح ذرات کاه به خوبی صورت نگرفته که خود عاملی مهم در کاهش مقاومت­های فیزیکی و مکانیکی تخته­های حاصل از کاه گندم می‌باشد.   

کلیدواژه‌ها


- طبرسا, ت., 1381. پتانسیل های جدید صنایع سلولزی استان گلستان با استفاده از ضایعات کشاورزی. گزارش طرح تحقیقاتی سازمان صنایع و معادن استان گلستان.

- مدهوشی, م., هاشمی‌خبره, م. و کامکار, ب., 1387. بررسی کمی‌میزان پسماندهای زراعی استان گلستان در مقایسه با استان­های مجاور جهت مصرف در صنعت چوب-پلاستیک آن.  اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور 12 و 13 آذر. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

-Boquillon, N., Gerard, E. and Uwe, S., 2004. Properties of wheat straw particle      boards bonded with different types of resin: Journal Wood Science, 50: 230-235.

-Grigoriou, A.H., 2000. Straw-wood composites bonded with various adhesive systems. Wood Science and Technolog, 34: 355-365.

-Han, G.,Zhang, C., Zhang, D., Umemura, K. and Kawai, S., 1998. Upgrading Of urea formaldehyde-bonded reed and wheat straw particleboards using silane coupling agents. J Wood Sci, 44 : 282-286.

-Han, G., Umemura, K., Zhang M., Honda, T. and Kawai, S., 2001. Development of high-performance Uf-bonded reed and wheat straw medium-density fiberboard. J Wood Scie, 47: 350-355.

-No, B. and Young, K.M.G., 2007. Evaluation of Melamine-Modified Urea Formaldehyde Resins as Particleboard Binders. Journal of Applied Polymer Science. 106: 4148–4156.

-Tohmura S., Inoue A. and Sahari, S.H., 2001. Influence of the melamine content in melamine-urea-formaldehyde resins on formaldehyde emission and cured resin structure. Journal of Wood Sci. 47: 451-457.

-Youngquist, J.A., English, B.E., Scharmer, R.C., Chow, P. and Shook, S.R., 1994. Literature Review on use of nonwood plant fibers for building materials and panels. pp 146.