بررسی انحلال لیگنین در خمیرسازی کرافت از کاه گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مربی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل

چکیده

در این تحقیق چگونگی انحلال لیگنین در خمیرسازی کرافت از کاه گندم تجن، مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، زمان خمیرسازی (240-0 دقیقه) و دمای خمیرسازی (150-85 درجه سانتی‌گراد) به عنوان عوامل متغیر و سایر عوامل ثابت در نظر گرفته شد. در این تحقیق میزان لیگنین محلول در اسید و لیگنین کلاسون، مواد استخراجی و خاکستر کاه گندم اندازه‌گیری گردید که به‌ترتیب 07/2، 14/18 و 24/3 درصد محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش دمای خمیرسازی از مقدار لیگنین باقیمانده در خمیر کاسته می‌شود، به طوری که تا دمای 85 درجه سانتی‌گراد در حدود 52 درصد لیگنین و تا دمای 100 درجه سانتی‌گراد در حدود 64 درصد لیگنین خارج می‌شود. بازده خمیر در دمای 85 درجه سانتی‌گراد حدود 64 درصد و بازده کربوهیدرات‌ها 58 درصد و در دمای 100 درجه سانتی‌گراد بازده خمیر 61 درصد و بازده کربوهیدرات‌ها در حدود 57 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- مورتیمر،چارلز، شیمی‌عمومی،ترجمه منصور عابدینی و احمد خواجه نصیر طوسی،ج 2، چاپ چهارم، نشر دانشگاخی، تهران،1384

- روشناسان،ج،1387، بررسی روند لیگنین‌زدایی در تهیه خمیر کاغذ کرافت از باگاس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-Cao,B.,and Lee,Z.Z.(1996). Holzforschung,50.62-68

-Epelde.G,Lindgren.I,C,and lindstrom,m.e(1998) " Kinetics of Wheat Strawe Delignification in soda and kraft pulping" jornal of wood chemistry and Technology, 18 (1),69-82

-Fander, D., Wegner , G(1989). Chemistry ultrastructire reaction. Walter de gruyter,berlin. New York, page 97

-Hung,G.,Sh,Y.,(1986) Pulp Pap.Div., South China Inst. Techno.,Peop. Rep. Chaina. Zhongguo Zaozhi 5 (3), 35-40

-Hung,G,.Jeffrey,X.,Shi,Tim.,A.G.Langrish.(2006). NH4OH-KOH

-Onnerud.H,and Gellerstedt.G,(2003) "In homogeneities in the chemical structure of Hardwood Lignin " Holzforschhung,57 (3), 255-256