بررسی ویژگی های مکانیکی و نوری کاغذ کرافت لاینر حاصل از مخلوط الیاف کارتن بازیافتی و خمیر کرافت پهن برگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه تخصصی صنایع خمیروکاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه ملی زابل، دانشکده منابع طبیعی، گروه صنایع چوب

5 مدیر واحد پژوهش و توسعه، صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر اختلاط الیاف کارتن بازیافتی با خمیر کرافت مخلوط پهن برگان صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) انجام پذیرفت. کارتن باطله طبق روش استاندارد در صنعت بازیافت کاغذ دوباره به خمیر کاغذ تبدیل شد و درجه روانی آن به همراه درجه روانی اولیه خمیر کرافت اندازه گیری شد. سپس خمیرها پالایش شدند تا به درجه روانی مناسب CSF  350 برای ساخت کاغذ کرافت لاینر برسند. خمیرهای مذکور با درصد اختلاط10/90 ، 20/80 ، 30/70، 50/50 و70/30 به ترتیب برای الیاف کارتن بازیافتی و خمیر کرافت پهن‌برگان با یکدیگر ترکیب شده و کاغذهای دست ساز از هر یک از تیمارهای فوق تهیه شد، سپس ویژگی های مکانیکی و نوری آنها با کاغذهای دست ساز حاصل از 100 درصد خمیر کرافت(نمونه شاهد) مقایسه گردید. به منظور مقایسه ویژگی های کاغذهای ترکیبی با نمونه شاهد از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد و سپس برای گروه بندی میانگین ها از آزمون دانکن استفاده گردید و در نهایت برای تعیین بهترین تیمار از نظر مجموع ویژگی های مورد بررسی از معادله نرمال سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد الیاف کارتن بازیافتی در مخلوط خمیرها، مقاومت به کشش، پاره شدن، ترکیدن، تا خوردن و دانسیته کاغذهای کرافت لاینر حاصل کاهش یافته ولی مقادیر حجیمی، ضخامت، شفافیت و ماتی آنها افزایش می‌یابد. با توجه به امتیازات متعلق به هریک از تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید که جهت به کارگیری الیاف کارتن بازیافتی می توان از مقدار50 درصد آن در مخلوط با خمیر کرافت پهن برگان استفاده کرد و کاغذی با ویژگی های مکانیکی و نوری مطلوب بدست آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- ازوجی، ع (1379) بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از درصدهای مختلف مقوای بسته‌بندی و ضایعات برش‌کارتن‌سازی بر ویژگی‌های کاغذ فلوتینگ حاصل از NSSC مخلوط پهن برگان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

- افرا، ا (1382) مبانی ویژگی‌های کاغذ (ترجمه). انتشارات آییژ. 392 صفحه

- برزن، ع (1376) بررسی بکارگیری کاغذ باطله بسته بندی در تولید مقوای کنگره ای مجتمع چوب و کاغذ مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

- پورحسین، واحد. (1374) بررسی اثر اختلاط کاغذ باطله بر روی خواص مقاومت کاغذ چوکا. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

-جلال، س، ر (1368). استفاده بهینه از ضایعات کاغذ. مجموعه مقالات اولین سمینار جنگل و صنعت. وزارت صنایع و معادن

- عزیزی موصلو، قربانعلی (1379). بررسی ویژگی خمیر سودا از کاه گندم جهت تولید مقوا و ارزیابی تاثیر درجات مختلف اختلاط کاغذ باطله. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

-قاسمیان، ع (1380) بررسی استفاده از خمیرهای رنگبری شده روزنامه و مجله باطله در مخاوط با خمیر CMP داخلی برای تولید کاغذ روزنامه. رساله دکتری. دانشگاه تهران

- میر شکرایی، س، ا (1380). راهنمای بازیافت کاغذ باطله(ترجمه). انتشارات آییژ. 140 صفحه

-Guest, D.A. 1991. The effect of recycling on paper quality. paper technology.32(6):pp88-91