اثر استیلاسیون برجذب آب و ثبات ابعادی کاغذ ساخته شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تیمار استیلاسیون بر روی ثبات ابعادی کاغذ ساخته شده صورت گرفت. نمونه‌های کاغذ تحریر و مقوای کفش(Texon) درون فلاسک شیشه‌ای و در دمای C°۱۲۰ با انیدرید استیک، بدون حضور کاتالیست و در طی مدت ۳۰ و ۶۰ دقیقه تیمار شدند. کاغذ‌های تیمار شده به مدت ۲ و ۲۴ ساعت در آب غوطه‌ور شدند و سپس درصد حجیم‌شدگی ناشی از استیلاسیون، واکشیدگی ضخامت و قابلیت ضد واکشیدگی استیلاسیون در آنها تعیین شدند. نتایج نشان دادند که درصد حجیم شدگی در مقوای کفش و کاغذ تحریر، با افزایش مدت زمان واکنش افزایش یافت؛ ولی در مقوای کفش(Texon) پس از 30 دقیقه حجیم شدگی روند کندی پیدا کرد. در مقایسه با نمونه‌های شاهد، درصد واکشیدگی ضخامت هر دو نوع نمونه پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وری در آب کاهش قابل توجهی داشت. همان طور که انتظار می‌رفت، ویژگی ضد واکشیدگی ناشی از استیلاسیون مقوای کفش و کاغذهای تحریر افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


- حاجی حسنی، ر.، 1384. تأثیر استیله کردن الیاف صنوبر بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس. 81 ص.

2- محبی، ب.، 1382. اصلاح چوب و مواد لیگنوسلولزی و فن­آوری هایشان، اولین همایش ملی فرآوری مواد سلولزی، 9-10 مهر، پردیس 3 دانشکده فنی دانشگاه تهران، رضوان شهر: 405- 12/408.

3- طلایی آ.، 1384. اثر استیله کردن بر رفتار حرارتی و مقاومت به آتش تخته لایه راش، ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس. 50 ص.

4-Anonymous, 2005. Texon International, Inner sole, Online at:  

5-Caulfield, D.F., 1988. Dimensional stability of paper: Papermaking methods and stabilization of cell walls, In: Suchsland, O. (ed.): Wood Science Seminar 1, MichiganStateUniversity: 87-98.

6-      Chow P., Youngquist J.A., R.M. Rowell, J.H. Muehl & A.M. Krzysik, 1996. Properties of hardboards made from acetylated Aspen and Southern pine, Wood and Fiber Science, 28(2): 252-258.

7-      Ebrahimzadeh, P.R., 1998. Effect of impregnation on mechano-sorption in wood and paper studied by dynamic mechanical analysis, Wood Science and Technology, 32(2): 101-118.

8-      Gomez-Bueso, J., Westin, M., Torgilsson, R., Olesen, P.O. & Simonson, R., 1999a. Composites made from acetylated lignocellulosic fibers of different origin. Part I: Properties of dry-formed fiberboards, Holz als- und Werkstoff, 57: 433-438.

9-      Gomez-Bueso, J., Westin, M., Torgilsson, R., Olesen, P.O., Simonson, R., 1999b. Composites made from acetylated lignocellulosic fibers of different origin. Part II: The effect of nonwoven fiber mat composition upon molding ability, Holz als Roh- und Werkstoff, 57: 178-184.

10-  José Villalón Robles, M., 2001. Bulking effect acetylation compared to water adsorption; MSc. Thesis; WageningenUniversity; Wageningen: 114 p.

11-  Larsson-Breild P., 1998. Acetylation of solid wood: Wood properties and process development, Ph.D. Thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 68 p.

12-  Matsuda, H., 1996. Chemical modification of solid wood, In: D.N.S. Hon (ed.) Chemical modification of lignocellulosic materials, Marcel Dekker, Inc., NewYork, Basel, Hong Kong: 159-183.

13-  Mohebby, B., 2003. Biological attack of acetylated wood, Ph.D. Thesis, Göttingen     University, Göttingen: 147 p.

14-  Mohebby, B., Hadjhassani R., A., 2005. Water repellent effect of the acetylation on Poplar fibers, Proceedings of the European Conference on Wood Modification, 6-7th Oct., Göttingen, Germany: 138-144.

15-  Mohebby, B., Hadjhassani R., A., 2007. Moisture repellent effect of the acetylation on poplar fibers, Journal of Agricultural Science: In press

16-  Mohebby B, Talaii, A., 2005: Smoke analysis of acetylated Beech layers, Proceedings of the second European Conference on Wood Modification, 6-7th Oct., Göttingen, Germany: 145-155.

17-  Ohkoshi, M., Kato, A., Hayashi, N., 1997. 13CNMR Analysis of acetyl groups in acetylated wood: I. Acetyl groups in cellulose and hemicellulose, Mukuzai Gakkaishi, V. 43: 327-336.

18-  Ohkoshi, M., Kato, A., 1997. 13CNMR Analysis of acetyl groups in acetylated wood: II. Acetyl groups in lignin, Mukuzai Gakkaishi, V. 43: 364-369.

19-  Rowell, R.M., 1998. Property enhanced natural fiber composite materials based on chemical Modification, Science and Technology of Polymers and Advanced  Materials: 717-732.

Rowell R.M., S. Kawai & M. Inoue, 1995. Dimensionally stabilized, very low density fiberboards, Wood and Fiber Science