بررسی تاثیر شرایط پلیمر شدن بر مقاومت اتصال رزین اوره-فرمالئید در تخته خرده چوب ممرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران – ایران

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این بررسی تاثیر سه عامل رطوبت کیک خرده چوب ، درجه حرارت و زمان پرس بر واکنش پلی‌مر شدن رزین اوره-فرمالدئید مورد مطالعه قرار گرفته است . با تغییر رطوبت کیک خرده چوب در مقادیر 10، 13 و 16 درصد، درجه حرارت پرس در 150، 170، 190 درجه سلسیوس و زمان پرس در 4، 6، 8 دقیقه در جمع 27 ترکیب شرایط به وجود آمده و با ثابت نگهداشتن عوامل دیگر، برای هر ترکیب شرایط، چهار تخته ساخته شده است . مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی، میزان جذب آب و واکشیدگیهای ضخامتی پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب طبق دستورالعمل 1037 ASTMD- اندازه‌گیری و اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از روش آماری فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی تجزیه و تحلیل و مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. تاثیر رطوبت کیک خرده چوب بر مقاومت خمشی تخته خرده چوب ممرز دارای اختلاف معنی‌داری نبوده، ولی تاثیر این عامل بر مدول‌الاستیسیته در سطح 5 درصد دارای اختلاف معنی‌دار است و با زیاد شدن رطوبت کیک خرده چوب مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی زیاد شده است . بالاترین مدول الاستیسیته برابر 4264 مگاپاسکال مربوط به تخته‌هائی است که رطوبت کیک خرده چوب آنها 16 درصد بوده است . تاثیر رطوبت کیک خرده چوب بر چسبندگی داخلی (مقاومت در مقابل کشش عمود بر سطح) با مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته نسبت معکوس داشته و با زیاد شدن رطوبت کیک خرده چوب ، چسبندگی داخلی تخته‌ها کم شده است . کم شدن چسبندگی داخلی در سطح 1 درصد معنی‌دار بوده است . بالاترین میزان چسبندگی داخلی برابر 1ˆ447 مگاپاسکال در رطوبت کیک خرده چوب ، میزان جذب آب کم شده و واکشیدگی ضخامتی تخته‌ها زیاد شده است به طوریکه کمترین میزان جذب آب پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب به ترتیب برابر 67ˆ347 درصد و 86ˆ778 درصد در تخته‌های با رطوبت کیک 16 درصد مشاهده شده و کمترین میزان واکشیدگی ضخامتی پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری به ترتیب برابر 21ˆ886 درصد و 27ˆ319 درصد در تخته‌های با رطوبت کیک 10 درصد اتفاق افتاده است . با بررسی اثر مستقل رطوبت کیک خرده چوب بر ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب مشخص می‌گردد که برای دستیابی به تخته خرده چوب ممرز با ویژگیهای مطلوب ، ضروری است رطوبت کیک خرده چوب در حدود 10 تا 13 درصد باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات