ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی چوب گونه های موفق اکالیپتوس در مرحله اول سازگاری گزارش چهارم: گونه Eucalyptus microtheca

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران - ایران

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

به منظور مطالعه ویژگیهای چوب اکالیپتوس میکروتکا از محل طرح سازگاری اکالیپتوسها واقع در منطقه دهنو در 25 کیلومتری شمال غرب ممسنی استان فارس تعداد 8 اصله درخت 21 ساله به طور تصادفی قطع و مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه متوسط جرم ویژه نسبی بر پایه حجم اشباع 0.716 و بر پایه حجم خشک 0.804 بود. میانگین ابعاد الیاف آن به ترتیب طول الیاف 0.811 میلی متر، قطر الیاف 15.9 میکرون، قطر حفره سلولی 5.7 میکرون و ضخامت دیواره سلولی الیاف 5 میکرون بودند. تغییرات این صفات در ارتفاع درختان و نیز در دو قسمت درون چوب و برون چوب درختان بررسی شد.
تنش در حد تناسب و تنش حداکثر 
(MOR) چوب در خمش ساکن در حالت سبز 38.18 و 72.5 مگاپاسکال و در حالت خشک شده در هوای آزاد 78.5 و 120.7 مگاپاسکال برآورد شد. مدول الاستیسیته ظاهری (MOE) نیز در دو حالت سبز و خشک به ترتیب 8066.6 و 12013.8 مگاپاسکال بوده و تفاوت میانگین ها از نظر آماری بررسی شده است.
مقاومت فشاری در جهت موازی الیاف، در حد تناسب در حالت سبز 29.3، در حالت خشک شده در هوای آزاد 47.4 مگاپاسکال و حداکثر این مقاومت نیز به ترتیب 38.5 مگاپاسکال در مورد چوب سبز و 69.8 مگاپاسکال در مورد چوب خشک شده در هوای آزاد است. مدول الاستیسیته (E) نیز به ترتیب 4748.5 و 6328 مگاپاسکال برای چوب سبز و خشک است.
دیگر خواص مکانیکی چوب و ویژگیهای شیمیایی مهم آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته و گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها