کاهش رنگ Remozol Black B از پساب با استفاده از باگاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

2 گروه علوم و مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

                                                                                                DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.478.65.4.1603.1587
رنگ فاضلاب به‌ عنوان یک مشکل عمده زیست محیطی مطرح است. تصفیة شیمیایی و بیولوژیکی پساب ‌های حاوی رنگ به دلیل سطح پائین جذب و پایداری شیمیایی مواد رنگی دشوار است. به همین منظور برای جذب این مواد معمولا از کربن فعال استفاده می ‌شود ولی به دلیل قیمت زیاد و مشکلات بازیابی مجدد، محققان درصدد یافتن موادی ارزان قیمت با کارایی جذب بالا و قابل دسترس هستند. در این تحقیق از باگاس برای جذب رنگ RBB استفاده شد و قابلیت آن مورد بررسی قرار گرفت. متغیر های مورد بررسی غلظت، دما، pH و زمان تماس بود و مقدار جذب در شرایط مختلف بررسی شد. سپس تبعیت ایزوتروم جذب از مدل‌‌های لانگمور و فروندلیچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کارایی جذب بیشتر به pH محلول و کمتر به دمای محلول وابسته است. بیشترین مقدار جذب رنگ RBB توسط باگاس در 15 دقیقه اول تماس بود. بررسی ایزوتروم جذب نشان داد که هر دو مدل برای توصیف جذب رنگ RBB با باگاس مناسب است. حداکثر جذب رنگ RBB توسط باگاس برابر 51/7 میلی‌‌گرم بر گرم محاسبه شد که در محدود برخی از مواد لیگنو سلولزی می‌باشد و از برخی مواد دیگر مانند پسماند لیگنو سلولزی کلزا کمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ali, M. and Sreekrishnan, T.R., 2001. Aquatic toxicity from pulp and paper mill effluents a review, Adv. Environ. Res., 5, 175-196.

Bharathi, K.S. and Ramesh, S.T., 2013, Removal of dyes using agricultural waste as low cost adsorbents: a review. Appl. Water Sci. 3, 773-790.

Brown, M.A. and De Vito ,S.C., 1993, Predicting Azo dye toxicity, Cirt. Rev. Environ Sci Technol, 23, 249-324.

FU, Y. and Viraraghavan, T., 2003. Column studies for biosorption of dyes from aqueous solutions on immobilized aspergillus Niger fungal biomass, Water S A, 29, 465-472.

Hameed, K.S., Muthirulan, P. and Sundaram, M.M., 2017. Adsorption of chromotrope dye onto activated carbons obtained from the seeds of various plants: equilibrium and kinetics studies. Arab. J. Chem. 10, S2225-S2233.

Hameed, B.H. and El-Khaiary, M.I., 2008. Removal of basic dye from aqueous medium using a novel agricultural waste material: Pumpkin seed hull, J Hazard Mater, 155, 601-609.

Ho, Y.S., 2006. Second-order kinetic model for the sorption of cadmium onto tree fern: A comparison of linear and non-linear, Water Res, 40, 119-125.

Ince, N.H., Stefan, M.I. and Bolton, J.R., 1997. UV/H2O2 degradation and toxicity reduction of textile azo dye: remazol Black-B, a case study, J Adv Oxide Technol, 2, 442-448.

Koplin, D.W., Furlong, E.T. and Meyer, M.T. Pharmaceuticals., 2002. hormones and other organic wastewater contaminants in US streams, Environ. Sci. Technol., 36, 1202-1211.

Kharat, D.S., 2015. Preparing agricultural residue based adsorbents for removal of dyes form effluents - a review. Braz. J. Chem. Eng. 32, 1-12.

Mahvi, H., 2008. Application of agricultural fibers in pollution removal from aqueous solution, Int J Environ Sci Tech, 5, 275-285.

Ncibi, M.C., Mhjoub, B. and Seffen, M., 2007. Adsorptive removal of textile reactive dye using Posidonia oceanica (L.) fibrous biomass, Int J Environ Sci Tech, 4, 433-440.

Ofomaja, A.E., 2010. Intraparticle diffusion process for lead (II) biosorption onto mansonia wood sawdust, Biores Technol, 101, 5868-5876.

Oladoja, N. and CO, A., 2009. Aboluwoye, AO. Akinkugbe, Evaluation of loofah as a sorbent in the decolorization of basic dye contaminated aqueous system, Ind Eng Chem Res, 48, 2786-2794.

Patel, R. and Suresh, S., 2008. Kinetic and equilibrium studies on the biosorption of reactive black 5 dye by Aspergillus foetidus, Bioresource Technology, 99, 51-58.

Rajagopalan, S., 1990. Water pollution problem in Textile Industry and Control. In: Trivedy R K (ed) Pollution Management in Industries, Environmental Pollution, Karad, India, , 21-45.

Ramakrishna, K.R. and Viraraghavan, T., 1996. Dye removal using peat, American Dyestuff Report Saskatchewan, Canada, American Dyestuff Reporter, 85, 28-34.

Routh, T., 1998. Anaerobic treatment of vegetable tannery wastewater by UASB process, Ind J Environ Prot, 20, 115-123.

Tehrani-Bagha, A.R., Mahmoodi, N.M., Markazi, M. and Talaee, E., 2009. Removal of a cationic dye from wastewater by low-cost kaolin (In Persian), J Color Sci Tech, 3, 145-155.

Weber, E.J. and Stickney, VC., 1993. Hydrolysis kinetics of reactive blue 19-vinyl sulfone, Water Res, 27, 63-67.