تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه راش در جنگل های سنگده (مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

راش ایران (Fagus orientalis Lipsky) یکی از مهمترین پهن برگان تجارتی جنگلهای خزری است. چوب این گونه به دلیل کیفیت بسیار خوبی که دارد پیوسته مورد توجه صنایع چوب کشور به ویژه صنعت مبلسازی می باشد. 
در این تحقیق ویژگیهای مهندسی چوب راش جنگلهای سنگده ساری با رعایت آیین نامه 
D143-52 استاندارد ASTM در دو حالت سبز (تر) و خشک اندازه گیری شده و برای تعیین تاثیر عوامل رطوبت، جهات جغرافیایی و ارتفاع تنه، داده های حاصل از آزمایشات مختلف با استفاده از روش آماری فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از گروه بندی دانکن گروه بندی شدند.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ویژگیهای مکانیکی راش تحت تاثیر ارتفاع رویشگاه، رطوبت نمونه های آزمونی، ارتفاعات مختلف درختان نمونه و به نسبت خیلی کمتر جهات جغرافیایی و تنه درخت بوده است. همچنین مقایسه مقاومتهای بدست آمده با نتایج حاصل از آزمایشهای مکانیکی صورت گرفته در مورد راش منطقه ویسر مازندران و اسالم گیلان نشان داد که راش منطقه سنگده از مقاومتهای کمتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات