اثر ترکیب ضایعات کشاورزی (ساقه گندم و جو) و چوب صنوبر بر خواص صوتی تخته خرده چوب عایق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این بررسی تاثیر استفاده از ضایعات کشاورزی (ساقه گندم و جو) بر روی خاصیت جذب صوت تخته های ساخته شده توام با خرده های چوب صنوبر مورد مطالعه قرار گرفت. نوع ضایعات (ساقه گندم و ساقه جو)، با درصد اختلاط (0، 10، 20 و 30 درصد) و دانسیته (0.4, 0.2 و (gr/cm3 0.6 از عوامل متغیر در این تحقیق بودند. تخته ها همسان و با شرایط یکسان ساخته شده بودند. ضریب جذب صوت تخته ها در پنج فرکانس 250، 500، 1000، 2000 و 4000 هرتز اندازه گیری گردید. نتایج نشان دادند که با افزایش فرکانس، ضریب جذب صوت تخته ها تا سطح فرکانس 2000 هرتز افزایش می یابد ولی در فرکانس 4000 هرتز دچار افت می شود. در بین عوامل متغیر، اثر مشهود نوع ضایعات بر روی میزان جذب صوت تخته های آزمونی مشاهده نشده ولی درصد ضایعات و دانسیته نمونه ها بر میزان جذب صوت اثر مشهود داشت. در فرکانس های زیر 1000 هرتز درصد ضایعات و دانسیته اثر تشدید کننده مشهودی داشتند و به طور میانگین میزان جذب صوت را 23 درصد افزایش دادند اما در فرکانس های بیش از 1000 هرتز افزایش 30 درصدی ضایعات، میزان جذب را 25 درصد ارتقا داد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات