بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های دولتی و خصوصی مبلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده

                                                                                                   DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.522.65.4.1576.32
با توجه به رقابت شدید، تغییرات سریع، نیازهای جدید کارکنان و مشتریان و اصلاح شیوه‌های مدیریت سنتی برای استفاده بهینه از قابلیت‌های کارکنان، سازمان‌های امروزی باید در راستای بهبود و نهادینه‌سازی بسترهای سازمانی کارآفرینی تلاش کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های دولتی و خصوصی مبلمان و مقایسه آن‌ها از نظر وضعیت کارآفرینی سازمانی بود. به همین منظور مؤلفه‌های مختلف کارآفرینی سازمانی در آن‌ها انجام شد تا نقاط قوت و ضعف‌ها مشخص شوند و تصمیم‌گیرندگان بتوانند با توجه به نتایج حاصل تصمیم‌های مناسبی در راستای ارتقای کارآفرینی سازمانی اتخاذ کنند. با توجه به ماهیت موضوع و هدف‌ تحقیق، این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده Margarita Hill (2003) بود و جامعه آماری شامل 963 نفر از سرمایه‌های انسانی (606 نفر در شرکت‌های خصوصی و 357 نفر در شرکت‌های دولتی) در 14 شرکت تولید مبلمان (12 شرکت خصوصی و دو شرکت دولتی) در استان تهران بود که به‌صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب (دولتی و خصوصی) و برحسب جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه‌ها مشخص شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای مقایسه کارآفرینی سازمانی در دو حوزه بخش خصوصی و دولتی از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده شد. میانگین امتیاز کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های دولتی 06/132 و در شرکت‌های خصوصی 77/154 بود. انحراف معیار در شرکت‌های دولتی 78/28 و در مورد شرکت‌های خصوصی 76/25 بود. نتایج آزمون t مستقل نشان داد، مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانی بین دو گروه شرکت‌های مبلمان دولتی و خصوصی در سطح % 99 معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Analoui, F., Moghimi, S.M. and Khanifar, H., 2009. Public sector managers and entrepreneurship in Islamic Republic of Iran. Journal of Management Development, 28(6): 22-32.

- Dehghani, A., 2016. Investigating the Interaction of Advertising, Research and Export in the Iranian Wood Products Industry (Approach to Appear Regression Equation System). Quarterly journal of science and technology of wood and forest, 23(4): 275-292.

- Fathollahzadeh, A., Saeed, A., Dost Hosseini, K. and Faeizipour, M., 2006, Examination of the status of foreign furniture business in Iran. Iranian Natural Resources Magazine, 4: 237-248.

- Ghofrani, M., Rahimi, F., Noori, H. and Azizi, M., 2016. Review of Indicators Effective in the Development of Furniture Industry in Developing Countries. Quarterly Journal of Forest and Wood Products. 69 (3): 551-560.

- Ghofrani, M. and Ghiyasvand, A., 2017. An Investigation of the Approach of Interior Manufacturers of Living Furniture in the Production and Selling of Products. Iranian Journal of Science & Wood and Paper Research. 31 (4): 581-595.

- Ghuchani, F and Yazdani Ziyarat, M., 2011. The Effect of Environmental Perceptions on Organizational Entrepreneurship in the Public Sector: Case Study of Iran Water Resources Management Organization. Journal of New Economy and Commerce, 27(4):67-96.

- Hadizadeh, O.M. and Rahimi, F.A., 2005. Organizational entrepreneurship. Tehran, Janan Publishing, 120 pp.

- Hill, M.E., 2003. The Development of an Instrument to Measure Entrepreneurship: Entrepreneurship within the Corporate Setting. Full thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts (MA) in Industrial Psychology. Department of Psychology Rhodes University, 209 pp.

- Jorge, C.W. and Gathungu, J.M., 2013. The effect of entrepreneurial education and training on development of small and medium size enterprises in Githunguri district, Kenya. International journal of education and research, 1(8): 16-45.

- Khosravi, E., Gholamrezaei, S., Rahimian, M. and Akbari, M., 2017. The Effect of Organizational Entrepreneurship Components on Co-operative Performance from the Point of View of Chicken Cooperative Members in Kermanshah Province. Rural Studies Quarterly, 8(4): 607-620.

- Khosravi, E, Gholamrezaei, S, Rahimian, M, and Akbari, M, 2017. Investigating the Aspects Hampering the Development of Organizational Entrepreneurship on Organizational Entrepreneurial Orientation in Agricultural Cooperatives (The Case of the Poultry Cooperatives in Kermanshah Province). Journal of Co-operation and Agriculture. 22(330): 123-150.

- KojehBaghi, M., Mohammad Reza, M. and Daryaei, Sh., 2017. 'Organizational Entrepreneurship Assessment in Machine Carpet Industry'. Quarterly of Management Development and Development, (29): 90-100.

- Linan, F. and Santos, F.J., 2007. Does social capital affect entrepreneurial intentions? International Advantages in Economic Research, 13(4): 443-453.

- Moghimi, S.M., 2013. Strategic management and entrepreneurship. Tehran: Mehrban Nashr Press, 202pp.

- Moharer Kuchebaghi, M.R and Mirzaee Daryani, S., 2017. Organizational Entrepreneurship Evaluation in Machine woven carpe Industry. Journal of Development Evaluation Management, 29(2):90-100.

- Mohebbi, N., Azizi, M., Fathollahzadeh, A. and Mohebbi Gargari, R., 2010. Determination of Indicators Effecting the Development of Furniture Industry in Iran by Analytical Hierarchy Process (AHP). Journal of Forest and Wood Science and Technology, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, 105-116.

- Mohebbi, N., Azizi, M., Ziaie, M. and Faeizipour, M., 2017. A Model for Sustainable Development in Wood Furniture Industry. Quarterly Journal of Forest and Wood Science and Technology. 24(1): 117-137.

- Razavi, S, M., Jalili Shishiwan, A., Hosseini, H. and Keshavarz, M., 2017. Communication Model the Role of Knowledge Management on Organizational Entrepreneurship and Empowerment of Employees of General Administration of Sports and Youth in Yazd Province. Journal of Research on Organizational Behavioral Management in Sport, 4 (16): 11-20

- Sharafi, M. And Moghaddam., 2014. Entrepreneurship Curriculum: Objectives, Content, Methods and Evaluation Methods. Journal of Humanities Innovation, 4(1): 1-12.

- Srivastava, N. and Agrawal, A., 2010. Factors supporting corporate entrepreneurship: An exploratory study. The Journal of Business Perspective, 14(3): 163-171.

- Uslu, T., Bülbül, I.A. and Çubuk, D., 2015. An Investigation of the Effects of Open Leadership to Organizational Innovativeness and Corporate Entrepreneurship. Procedia Social and Behavioral Sciences, 195: 1166-1175.

- Venkataraman, S., 2004. Regional transformation through technological entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 153-167.

- Yazdi Moghaddam, J., Khorakian, A. and Maharati, Y., 2015. Organizational Entrepreneurship and its Impact on the Performance of Governmental Organizations in the City of Mashhad, Procedia - Social and Behavioral Sciences.

- Yunis, M., Tarhini, A. and Kassar, A., 2018. The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalysing effect of corporate entrepreneurship. Journal of Business Research, 88: 344-356.