تعیین و ارزیابی معیارهای مؤثر بر انتخاب و خرید مقوای کنگره‌ای در واحدهای کارتن‌سازی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان- ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان- ایران

چکیده

                                                                                             DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.553.65.4.1578.1610
شناخت بازار به‌منظور به دست آوردن موقعیت مناسب، در نظام جدید تولید بین‌الملل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گسترش بازار و تعدد صنایع، سبب اهمیت یافتن رقابت‌پذیری و همچنین درک صحیح از جایگاه نسبی خود در بازار برای بسیاری از صنایع شده تا از این طریق بتوانند سیاست‌های اقتصادی و صنعتی خود را منطبق با شرایط بازار و موقعیت نسبی خود، اتخاذ نمایند. شناخت این مسئله به آن‌ها کمک خواهد کرد تا توانمندی‌های خود را در جهت بهبود عملکردشان، ارتقا بخشند. لذا هدف از این مطالعه، تعیین و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر انتخاب و خرید مقوا در صنایع کارتن‌سازی کشور بود. نتایج رتبه‌بندی نشان داد که در بین 24 شاخص‌های فرعی تأثیرگذار در خرید و انتخاب ورقه کارتن در صنایع کارتن‌سازی، خواص مقاومتی (157/0) از زیر شاخص فنی و کیفی و قیمت تمام‌شده مقوا (101/0) از زیر شاخص اقتصادی به ترتیب بالاترین اولویت را دارند.157/0) از زیر شاخص فنی و کیفی و قیمت تمام‌شده مقوا (101/0) از زیر شاخص اقتصادی به ترتیب بالاترین اولویت را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Abbasi, M.R. and Rahimikoloor, H., 2012. Designing structural equation model of competitiveness in level of departments of insurance companies in Tehran. Journal of Marketing Management, 7(14): 75-88. (In Persian)

-Afra, E., 2006. Properties of paper an introduction. Ayizh, Tehran, 338p. (Translated in Persian)

-Alizade, H., Faezipur, M. M., Azizi, M. and Ziayi, M., 2013. Determination of indicators effective on export of furniture of Iran by Analytical Hierarchy Process (AHP). Iranian Natural Resources Journal, 66(4): 476-491. (In Persian)

-Adamopoulos, S., Passialis, C., Voulgaridis, E. and Villanuev, J. V. O., 2014. Grammage and structural density as quality indexes of packaging grade paper manufactured from recycled pulp. Drewno, 57: 145-151.

-D’Cruz, J. and Rugman, A., 1992. New concepts for Canadian competitiveness. Kodak Canada Inc. Press, Canada, 196p.

-Karcoodi, M., Pourmousa, Sh. and Tagdini, A., 2015. Investigating factors influencing on commitment and behavior of customers in corrugated box making companies. Journal of Wood & Forest Science and Technology. 23(4): 233-254.

-Keymanesh, S., 2011. The role and importance of food packaging in export development. Ministry of Commerce. Trade Promotion Organization of Iran. 6p. (In Persian(

-Mirshokraei, S.A., 2008. Handbook for pulp and paper technologists. Ayizh, Tehran, 501p. (Translated in Persian)

-Mohebbi, N., Azizi, M., Fathollahzade, A. and Mohebbi Gargari, R., 2010. J. of Wood & Forest Science and Technology, 17(1): 105-116. (In Persian)

-Niskanen, K., 2008. Papermaking Science and Technology, Paper Physics, Finland: Finnish Paper Engineers’ Association/Paperi JA Puu Oy.

-Pathare, P. B., Berry, T. M. and Opara U. L., 2016. Changes in moisture content and compression strength during storage of ventilated corrugated packaging used for handling apples. De Gruyter Open. 1: 1-6.

-Roshanrou, N.S., Tajdini, A and Pourmousa, Sh., 2016. Analytical hierarchy process in selecting the factors affecting the competitiveness of the corrugated box making industries in Iran. Journal of Wood & Forest Science and Technology, 23(2): 243-260. (In Persian)

-Sarcevic, I., Banic, D. and Milcic, D., 2016. Evaluation of compressive test methods for paper using a mathematical model, based on compressive test for corrugated board. Acta Graphica, 27(1): 47-50.

-Technical Association of Pulp and Paper Industry (TAPPI). 2004. Standard test methods, TAPPI Press, Atlanta, GA.

-Watkins, T., 2012. Corrugated board packaging. Woodhead Publishing Limited. 240-261.