تاثیر تقویت چسب پلی وینیل استات ( PVAc) با نانوفیبرکربن ( CNF) بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال گوشه ای مبلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار، مرکر تحقیقات نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت تهران، ایران

4 استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی جوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیر چسب پلی وینیل استات(PVAc) تقویت شده با نانو فیبرکربن اصلاح شده(Modified CNF) در سه سطح (%0، %4/0 و %5/1) بر روی خواص استحکامی اتصالات رایچ در صنایع مبلمان مورد بررسی قرار گرفت. نانو-فیبرهای کربن اصلاح‌شده به صورت اصلاح شیمیایی سطحی جهت بهبود پراکنش در ماتریس چسب پلیمری استفاده شدند.
نمونه های آزمونی اتصال، با استفاده از قطعات ام دی اف(MDF) برش خورده با ابعاد مورد نظر و دوبل چوبی با قطرهای 6، 8 و 10 میلی متر و عمق نفوذ در سه سطح به کمک جسب پلی وینیل استات تقویت شده با نانوفیبر کربن M ساخته شدند. در مجموع، 27 تیمار با سه تکرار داشتیم. ارزیابی ظرفیت لنگر خمشی نمونه های آزمونی ساخته شده با چسب تازه فرموله شده و بررسی تاثیر سایر متغیرها بر روی اتصالات ساخته شده تحت بارگذاری کششی با سرعت 3 میلی متر بر دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی نانو فیبر کربن، قطر و عمق نفوذ دوبل چوبی، ظرفیت لنگرخمشی به ترتیب 6/1، 5/1 و 3/1 برابر نسبت به نمونه های شاهد افزایش داشت. سطح 4/0 درصد وزنی نانو فیبرکربن M ، قطر 10 میلی‌متر و عمق نفوذ 3L دوبل چوبی بیشترین تاثیر را بر روی استحکام اتصالات داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات