تاثیر ضدقارچ بنومیل بر مرکب مازو حین تیمار آثار تاریخی کاغذی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه هنر اصفهان

3 استاد- دانشکده منابع طبیعی کرج- دانشگاه تهران

چکیده

کاغذ در طول تاریخ بستر مناسبی جهت ثبت بوده که اطلاعات زیادی از فرهنگ و زندگی گذشتگان را در اختیار بشر قرار می‌دهد. اما کاغذ به دلیل ساختار آلی خود به شدت آسیب‌پذیر است. از جمله این آسیب‌ها عوامل بیولوژیکی و قارچی است که برای جلوگیری از آن و استفاده از یک مادۀ مناسب جهت ضدعفونی کاغذ یکی از موضوعات مورد توجه حفاظت‌گران آثار تاریخی است. مادة ضدقارچ بنومیل با غلظت 100 ppm برای حفاظت از کاغذهای تاریخی ارزیابی شده و نتایج مطلوبی برای آن گزارش شده است. اما تأثیر این آفت‌کش‌ بر روی دیگر مواد موجود در سطح کاغذهای تاریخی مانند مرکب‌ها نامشخص است. مرکب مازو یکی از پرکاربردترین مرکب‌های نسخ تاریخی است. بنابراین بررسی تأثیر مادة ضدقارچ بنومیل بر روی مرکب مازو در سطح کاغذ از اهمیت زیادی دارد که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. جهت ارزیابی، پس از آماده‌سازی نمونه‌های آزمایشگاهی و پیرسازی آنها، آزمون‌های سنجش pH، رنگ‌سنجی، بررسی مقاومت، طیف‌سنجی FTIR-ATR و میکروسکوپی SEM انجام گرفت. بر اساس مقایسة نتایج نمونه‌های آزمونی و نمونة شاهد، ضدقارچ بنومیل در غلظت 100ppm تاثیر نامطلوبی بر مرکب مازو و سطح کاغذ نداشت. غوطه‌وری کاغذ در محلول بنومیل-اتانول سبب کاهش شدید مقاومت‌های کاغذ می‌شود و لازم است که از یک حلال مناسب یا روش کاربرد دیگری مانند اسپری‌کردن برای اعمال بنومیل در سطح اسناد تاریخی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات