استفاده از باگاس در ساخت کامپوزیت تقویت شده سیمان چوب- الیاف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 دکتری صنایع چوب، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن

چکیده

در این پژوهش فرآورده چندسازه باگاس سیمان با استفاده از مقادیر مختلف ذرات باگاس مورد بررسی قرار گرفت. ذرات باگاس و سیمان در سطوح (5، 10 و 15 درصد) و درصد میزان کلرید کلسیم به‌عنوان ماده افزودنی تسریع‌کننده‌گیرایی سیمان در دو سطح (3 و ٥ درصد) براساس وزن خشک سیمان ساخته می‌شود. سپس مخلوط تهیه شده در یک قالب به ابعاد 8×18×15سانتی‌متر ریخته شده و آب اضافی از انتهای قالب خارج شده و در ابتدا وزنه‌ای به وزن10 کیلوگرم روی نمونه‌ها قرار گرفت. نمونه تخته‌های ساخته شده بعداز 48 ساعت از قالب خارج و به‌مدت 14 روز در اتاق اشباع شیشه‌ای با رطوبت 90% نگهداری شدند و سپس در محیط آزمایشگاه خشک شده به گیرایی نهایی رسیدند. آزمونهای مقاومت به خمش و ویژگی‌های فیزیکی بر روی نمونه‌ها انجام شد. نتایج نشان داد که ذرات باگاس بر روی مقاومت خمشی و سایر ویژگی‌های فیزیکی تاثیرگذار است، مقاومت به خمش در تخته‌های ساخته شده با 10 درصد ذرات باگاس بیشترین مقدار را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات