رنگبری خمیر کاغذ CMP با پروکسید هیدروژن و هیپو کلریت سدیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار، گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

دراین تحقیق اثر استفاده از پروکسیدهیدروژن و هیپو‌کلریت سدیم بر رنگ‌بری خمیر کاغذ شیمیایی _ مکانیکی (CMP) بررسی شده است. بدین منظور خمیر کاغذ CMP رنگ‌بری نشده مخلوط پهن برگان از کارخانه چوب و کاغذ مازندران تهیه شد و با پروکسید‌هیدروژن و هیپو‌کلریت سدیم در دو سطح 3 و 4 درصد، در طی دو زمان 60 و 90 دقیقه، دمای 80 درجه سانتی گراد و درصد خشکی 8% رنگ‌بری گردید. به این ترتیب که در هر یک از تیمارها 30 گرم خمیر کاغذ همراه با پروکسید هیدروژن، سیلیکات سدیم، DTPA، هیدروکسید سدیم و هیپو‌کلریت سدیم برای رنگ‌بری آماده سازی شدند. در ادامه کاغذ دست‌ساز آزمایشگاهی با وزن پایه 60 گرم بر مترمربع تهیه و خواص نوری و مکانیکی آنها طبق آزمون TAPPI اندازه‌گیری و مقایسه شد. نتایج بدست آمده از بررسی ویژگی های نوری کاغذ دست‌ساز نشان می‌دهد که با افزایش زمان رنگ‌بری و سطح مواد شیمیایی ویژگی های نوری بهبود می‌یابد. به طوری که بیشترین روشنی و کمترین زردی در سطح 4 درصد و 90 دقیقه در رنگ‌بری با پروکسیدهیدروژن و بیشترین ماتی در نمونه شاهد مشاهده شد. همچنین ویژگی های مقاومتی مانند مقاومت به کشش، ترکیدن و پارگی کاغذ های رنگ‌بری شده افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها