تاثیر نوع پوسته، نحوه ی چیدمان و ارتفاع لوله های مقوایی به عنوان مغزی، بر مقاومت های مکانیکی پانل ساندویچی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد، تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران

3 ، تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران

4 تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران

10.22092/ijwpr.2020.128111.1576

چکیده

DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.563.69.4.1578.32
افزایش روزافزون تقاضای استفاه از مواد اولیه مقاوم و سبک وزن در ساخت مبلمان منزل و اداری، ضرورت بررسی و بهینه سازی خواص آن ها را آشکار می سازد. در این پژوهش اثر نوع پوسته، نحوه ی چیدمان و ضخامت مغزی بر مقاومت های مکانیکی پانل ساندویچی سبک وزن مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت پانل های ساندویچی از دو نوع پوسته شامل تخته فیبر با دانسیته متوسط و تخته خرده چوب با ضخامت 8 میلی متر و مغزی از جنس لوله (بوبین) های مقوایی با ارتفاع های 30 و 50 میلی متر، در سه نوع چیدمان استفاده شد. چسب مصرفی اوره فرمالدهید انتخاب شد. در ادامه مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته براساس استاندارد ASTM C 393 و مقاومت به ضربه مطابق استاندارد DIN 5218 1992 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضخامت مغزی ها تاثیر معنی داری بر ویژگی های مکانیکی داشته است، بطوری که با افزایش ضخامت مغزی ها، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته کاهش اما مقاومت به ضربه افزایش یافت. بهترین نتایج مربوط به نمونه های ساخته شده با پوسته تخته فیبر نیمه سنگین و مغزی با ضخامت 30 میلی متر در چیدمان نوعA می باشد.

کلیدواژه‌ها