بررسی امکان استفاده از چوب پسماندهای هرس کیوی برای تولید خمیرکاغذکرافت و کاغذ لاینر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

در این تحقیق از پسماندهای هرس سرشاخه کیوی غرب مازندران (منطقه تنکابن)، مقداری خرده چوب به صورت تصادفی انتخاب و خمیر کاغذ کرافت با بازده 53 درصد و در زمان پخت 105 دقیقه تهیه شد. از خمیر کاغذ های کرافت کیوی و خمیرکاغذکرافت تولیدی کارخانه چوکا (نمونه شاهد)، ابتدا به صورت جداگانه و سپس به صورت مخلوط، کاغذ لاینر کرافت تهیه و سپس خواص نوری و مقاومتی آنها طبق دستورالعمل های استاندارد TAPPI اندازه گیری و مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بیشترین مقاومت به پارگی و جذب آب و کمترین طول پارگی، مقاومت به ترکیدن و CMTدر کاغذ حاصل از خمیرکاغذ کرافت کیوی مشاهده شد. با اختلاط خمیرکاغذ کیوی و خمیرکاغذ کرافت کارخانه، تمامی ویژگی های کاغذ مذکور افزایش یافتند، به طوری که بیشترین مقادیر طول پارگی، مقاومت به ترکیدن، مقاومت به پارگی، جذب آب، روشنی وRCT در کاغذ حاصل از اختلاط30-10درصد خمیرکاغذکرافت کیوی با خمیر کاغذ کرافت کارخانه مشاهده شد. نتایج نشان داد که اختلاط 30-10 درصد خمیر کاغذ کرافت کیوی و70-30درصد خمیر کاغذکرافت کارخانه چوکا، با توجه به دارا بودن

کلیدواژه‌ها


-Barzan A. and Soraki, S., 2002. Procedure for experimental, Mazandaran Wood and Paper Mill, Iran, 11-15.

-Darvishi, A., 1998. Investigation on the possibility of using Mazandaran planted soft wood (Pine and Cypress Tree) kraft pulps inplace imported long –fiber in Mazandaran Pulp and Paper Industries. M.sc. Thesis, College of Natural Resources and Marien Science, Tarbiat Modares University. 86p.

-Dhghani firous abadi, M.R., 2008. Investigation on the possibility of using soda pulp of Kanaf bark inplace imported long –fiber in improve of Bagass soda pulp. Iranian Journal Wood and Paper Science Research.23:2. 157-168.

- Enize, I., Kiric, H., and Ates, S., 2004. Optimization of Wheat Straw kraft pulping, Ind. Crops Prod., 19(3), 237-243.

-Ghavamzadeh, M., 2010. An investigation on the using possibility of Canola residuse for liner Paper Production in Chooka Wood and Paper Industries,Islamic Azad University of Chalous Press,Mazandaran,Iran.147 p. .(In Persion).

-Hossinzadeh, A., 2009. An investigation on the using possibility of Kiwi residues for  particle board production, Islamic Azad University of Chalous Press, Mazandaran,Iran.113 p.(In Persion).

-Lindstom, H., 1997. Fiber Length, Tracheide diameter and late wood percentage in Norway spruce , development from pith out wards , Journal of Wood and Fiber Science .

-Mirshokraei, S.A., 2002.Wood chemistry. Aeeizh edition,Tehran, press. 194 p. (Translated in Persian).

-Parsapajouh, D., 1994.Wood Technology. TehranUniv. Press,48 and 106 p.(In Persion).

 -Seth, R. S.1995. The Effects of Fiber Length & Coarseness on the Tensile Strength of webs , TAPPI J.,78(3),7p.

-Tappi Standard Test Methods, 2008. Tappi Press, Atlanta, USA.

  -Vaysi, R., 2011. Identification and comparison the extractives chemical components in natural and planted cypress tree by GC-MS methods, Journal of sciences and techniques in natural resources, Chalous,Iran. 4:1. 79. (In Persian)

-Vaysi, R., 2008. Investigation and Comparison of the Paper Properties From Imported Long-fiber and Bamboo Kraft Pulp, International Conference, Tropical Forestry Change in a Changing World, Bangkok, Thailand,1(1),187p.

-Vaysi, R., 2011. Identification of the Extractives Chemical Components in Kiwi Residues by GC/MS Methods, Asia J. Chemistry, 23(11), 5153-5154.