بررسی اثر کندسوزکنندگی نانوولاستونیت در چوب نرّاد (Abies alba)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 گروه صنایع چوب، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

3 صنایع چوب، دانشگاه پوترا مالزی و دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه قابلیت کندسوزکنندگی نانو­ولاستونیت در چوب نراد (Abies alba) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان جذب آب و واکشیدگی حجمی نمونه­ها نیز اندازه­گیری شد. نمونه­های آزمونی طبق استاندارد 11925ISO  مربوط به اندازه­گیری خواص مقاومت به آتش و استانــــدارد 2002- 4446 ASTM-D مربوط به اندازه­گیری خواص فیزیکی تهیه شدند. اشباع نمونه‌های چوبی با نانو­ولاستونیت با استفاده از روش بتل در چهار سطح غلظت 4، 3/6، 10 و 12 درصد انجام شد. ویژگی مقاومت به آتش نمونه­های مورد مطالعه توسط پنج معیار (درصد کاهش وزن، نقطه اشتعال، دوام شعله، دوام گدازش و درصد سطح کربونیزه شده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانوولاستونیت مقاومت به آتش نمونه­های تیمار شده افزایش یافت. همچنین، چوب تیمار شده با این ماده افزایش ثبات ابعاد بیشتری نیز نشان داد. با توجه به آزمون خوشه‌ای بر مبنای تمامی خواص اندازه‌گیری‌شده، مقدار مصرف 10 درصد پیشنهاد می‌شود. 

کلیدواژه‌ها