بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت حاصل از آرد چوب نوئل، پلی‌پروپیلن و نانوکلی (نانورس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم و تحقبقات تهران

2 کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار گروه پلاستیک پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران

4 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم و تحقبقات تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر مقدار ذرات نانورس کلویزیت B30 و ماده سازگارکننده MAPP بر خصوصیات مکانیکی کامپوزیت چوب پلاستیک آرد چوب نوئل، پلی‌پروپیلن و نانورس انجام شد. برای این منظور از آرد چوب نوئل در سطح ثابت 40%، ماده سازگارکننده MAPP در دو سطح 2 و 4% و نانورس کلویزیت B30 در چهار سطح 0، 1، 3 و 5% استفاده گردید. مواد در یک مخلوط­کن داخلی در دمای180 درجه سانتی‌گراد، سرعت 60 دور در دقیقه و در مدت زمان 12دقیقه با یکدیگر مخلوط شدند، و نمونه­ها با استفاده از روش قالب‌گیری تزریقی ساخته شدند و خواص مکانیکی شامل مقاومت‌کششی، مقاومت‌خمشی و مدول‌خمشی اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزودن نانورس، مقاومت‌کششی، مقاومت‌خمشی و مدول‌خمشی کامپوزیت افزایش یافت. همچنین با افزودن مقدار ماده سازگارکننده MAPP از 2 به 4%، مقاومت‌کششی، خمشی و مدول‌خمشی افزایش پیدا کردند. همچنین مطالعات ساختاری نانوکامپوزیت چوب پلاستیک به روش تفرق اشعه‌ایکس نشان داد که توزیع ذرات نانورس در زمینه پلیمری از نوع بین لایه­ای است، و با افزایش مقدار ذرات نانورس فاصله بین لایه­ها افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها