بررسی تأثیر تیمار شیمیایی باگاس بر خواص مکانیکی چندسازه حاصل از باگاس تیمار شده و پلی¬اتیلن بازیافتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 دانشیار گروه پلاستیک پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

4 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

در این تحقیق مقاومت و مدول‌خمشی، مقاومت‌کششی چندسازه پلی­اتیلن بازیافتی و باگاس تیمار شده مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آرد باگاس (40 مش) با هیدروکسیدسدیم10 درصد در 45 دقیقه تیمار گردید. چندسازه‌ها با ترکیب باگاس خام و تیمار شده در دو سطح 26 و 46 درصد، پلی­اتیلن بازیافتی و خام به روش قالب‌گیری تزریقی ساخته شدند. نتایج خواص خمشی مواد مرکب ساخته شده از باگاس تیمار شده به طور معنی­داری بالاتر از نمونه­های ساخته شده از الیاف تیمار نشده بود. همچنین مقاومت‌کششی چندسازه­ها با اصلاح شیمیایی الیاف باگاس بهبود یافت. با افزایش الیاف از 26 درصد به 46 درصد مقاومت خمشی، مدول‌خمشی و مقاومت‌کششی افزایش یافت. با وجود این، به‌طوری‌که خواص خمشی و کششی چندسازه­های­ ساخته شده با زمینه پلیمری بازیافتی تقریباً برابر با چندسازه­های با زمینه پلیمری خام بود.

کلیدواژه‌ها