استفاده از دو نوع پلیمر ضایعاتی و الیاف باگاس در ساخت چندسازه چوب پلاستیک- نانو رس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

چکیده

در این تحقیق از دو نوع پلیمر ضایعاتی به همراه نانو ذرات رس در ساخت چندسازه / چوب پلاستیک استفاده شد. اثر دو پلیمر ضایعاتی (پلی‌پروپیلن و پلی اتیلن با دانسیته بالا) و سه سطح الیاف باگاس (25 ، 35 و 45 درصد) به‌عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شد. مقدار ذرات نانو رس و سازگارکننده در سطح 2 درصد وزنی به‌عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شدند. ویژگی‌های مقاومت‌کششی، خمشی و ضربه مطابق با آیین‌نامه استاندارد ASTM اندازه‌گیری گردید. همچنین برای تفسیر بهتر نتایج عکس‌برداری الکترونی پویشی (SEM) و عکس‌برداری الکترونی انتقالی (TEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) انجام شد. با استفاده از آزمون فاکتوریل دو عامله در قالب بلوک‌های کاملاً تصادفی تجزیه و تحلیل آماری انجام شد و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن (DMRT) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از 35 درصد الیاف باگاس سبب افزایش مقاومت و مدول‌کششی، مقاومت و مدول خمشی نسبت به استفاده از 25 و 45 درصد الیاف باگاس گردید. همچنین با استفاده از 25 درصد الیاف باگاس مقاومت به ضربه چندسازه دارای افزایش محسوسی نسبت به 35 و 45 درصد الیاف باگاس شد. نتایج نشان داد که استفاده از ضایعات پلی اتیلن با دانسیته بالا (rHDPE) سبب افزایش مقاومت‌کششی، مدول خمشی و مقاومت به ضربه نسبت به ضایعات پلی‌پروپیلن(rPP)  گردید. بررسی نوع فازها و ریخت‌شناسی چندسازه نانو چوب پلاستیک به کمک طیف پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که  تشکیل ساختارهای بین لایه‌ای (Intercalation)  قابل تشخیص است.

کلیدواژه‌ها