نمایه نویسندگان

پ

 • پارساپژوه، داوود بررسی مقایسه ‌ای خصوصیات بیولوژیکی، آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی نی در نیزارها هورالعظیم و تالاب انزلی [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 1-115]

ج

 • جهان لتیباری، احمد بررسی مقایسه ‌ای خصوصیات بیولوژیکی، آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی نی در نیزارها هورالعظیم و تالاب انزلی [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 1-115]
 • جهان لتیباری، احمد تعیین ظرفیت بافرکنندگی و اسیدیته چوبهای صنعتی ایران [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 116-151]
 • جهان لتیباری، احمد بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta) [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 152-188]
 • جهان لتیباری، احمد بررسی ویژگیهای صوتی چوب [دوره 2، 3 - شماره 174، 1376، صفحه 1-131]
 • جهان لتیباری، احمد بررسی تاثیر فرکانس بر ضریب جذب صوت تخته خرده چوب عایق صوت [دوره 2، 3 - شماره 174، 1376، صفحه 132-230]

ح

 • حسین زاده، عبدالرحمن بررسی مقایسه ‌ای خصوصیات بیولوژیکی، آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی نی در نیزارها هورالعظیم و تالاب انزلی [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 1-115]
 • حسین زاده، عبدالرحمن تعیین ظرفیت بافرکنندگی و اسیدیته چوبهای صنعتی ایران [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 116-151]
 • حسین زاده، عبدالرحمن بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta) [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 152-188]
 • حسین زاده، عبدالرحمن بررسی ویژگیهای صوتی چوب [دوره 2، 3 - شماره 174، 1376، صفحه 1-131]
 • حسین زاده، عبدالرحمن بررسی تاثیر فرکانس بر ضریب جذب صوت تخته خرده چوب عایق صوت [دوره 2، 3 - شماره 174، 1376، صفحه 132-230]

س

 • سپیده دم، سید جواد بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta) [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 152-188]

ع

 • عرب تبار، حبیب الله تعیین ظرفیت بافرکنندگی و اسیدیته چوبهای صنعتی ایران [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 116-151]

ف

 • فامیلیان، حسین بررسی مقایسه ‌ای خصوصیات بیولوژیکی، آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی نی در نیزارها هورالعظیم و تالاب انزلی [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 1-115]
 • فامیلیان، حسین بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta) [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 152-188]
 • فائزی پور، محمد مهدی بررسی تاثیر فرکانس بر ضریب جذب صوت تخته خرده چوب عایق صوت [دوره 2، 3 - شماره 174، 1376، صفحه 132-230]

ک

 • کارگرفرد، ابوالفضل تعیین ظرفیت بافرکنندگی و اسیدیته چوبهای صنعتی ایران [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 116-151]

م

 • مهدوی، سعید بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta) [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 152-188]

ن

 • نوربخش، امیر تعیین ظرفیت بافرکنندگی و اسیدیته چوبهای صنعتی ایران [دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 116-151]
 • نوربخش، امیر بررسی ویژگیهای صوتی چوب [دوره 2، 3 - شماره 174، 1376، صفحه 1-131]
 • نوربخش، امیر بررسی تاثیر فرکانس بر ضریب جذب صوت تخته خرده چوب عایق صوت [دوره 2، 3 - شماره 174، 1376، صفحه 132-230]