نویسنده = حسینخانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میزان انتشار فرمالدهید از فراوردههای مرکب چوبی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 195-204

10.22092/ijwpr.2013.2775

محمد مهدی برآزنده؛ حسین حسینخانی؛ سعید اسحاقی؛ عباس فخریان