نویسنده = زمانی نسب، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر نوع اتصال بر روی توزیع تنش و نحوه شکست سازه صندلی به روش عناصر محدود

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 106-117

10.22092/ijwpr.2017.107127

سهیلا زمانی نسب؛ امیر لشگری؛ آژنگ تاج دینی