نویسنده = احمدی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تعیین حداقل غلظت بازدارندگی بنومیل بر چهار جدایه قارچی در کاغذهای تاریخی

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-144

10.22092/ijwpr.2017.107594

جواهر چعباوی زاده؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی؛ مهشید شیردوانی