نویسنده = رستم پور هفتخوانی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بار برشی اتصال روی چندسازة چوب-پلاستیک صنعتی با انواع پیچ

دوره 27، شماره 1، بهار 1391، صفحه 100-113

10.22092/ijwpr.2012.117094

اکبر رستم پور هفتخوانی؛ قنبر ٍابراهیمی؛ محمد عربی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی