نویسنده = خدایی، محمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فرهنگ ایمنی در بین شرکتهای صنایع چوب وکاغذ شمال

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 156-169

10.22092/ijwpr.2014.4912

محمدباقر خدایی؛ محمد کاظم عراقی؛ ابراهیم برانی