نویسنده = حسینی هاشمی، سید خلیل
تعداد مقالات: 1
1. اثر مواد استخراجی بر تثبیت و آبشویی ماده حفاظتی سلکور (ACC) در چوب گونه راش (Fagus orientalis Lipsky)

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 62-71

10.22092/ijwpr.2013.3083

وحیدرضا صفدری؛ میلاد نصیری؛ حمید جودی؛ سید خلیل حسینی هاشمی